Terms of use

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σκοπός

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (στο εξής: «δικτυακός τόπος») καθώς και τη χρήση αυτών, τις οποίες η Volotea, S.L., με αριθμό φορολογικού μητρώου (NIF) *B*64841927, με εταιρική έδρα στο Αεροδρόμιο των Αστουριών, Santiago del Monte (Castrillón), 33459, Ισπανία και είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο της Asturias, Φύλλο 64, Τόμος 4282, επιγραφή 2 AS-53816 και τηλέφωνο επικοινωνίας: +34-931171777 (στο εξής: «Volotea») θέτει στη διάθεση του χρήστη (στο εξής: «χρήστης»). Για ενημερωτικούς σκοπούς, τα στοιχεία καταχώρισης της Volotea, S.L. δεν είναι ακόμα διαθέσιμα δεδομένου ότι εκκρεμεί η εγγραφή της μεταβολής της εταιρικής έδρας στο Εμπορικό Μητρώο του Οβιέδο.

Η χρήση του ιστότοπου από τον Χρήστη υποδηλώνει την αποδοχή των διατάξεων που περιέχονται στους παρόντες όρους, όπως κοινοποιούνται από τη Volotea τη στιγμή που ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο. Η Volotea ενημερώνει τους Χρήστες ότι οι παρόντες όροι πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση, επομένως, συνιστάται η επίσκεψη στον ιστότοπο για περιοδική ανάγνωση του περιεχομένου του.

Η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχονται στους Χρήστες μέσω του ιστότοπου ενδεχομένως να υπόκειται σε ειδικούς όρους, οι οποίοι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να υποκαθιστούν, να συμπληρώνουν ή/και να τροποποιούν τους παρόντες όρους. Επομένως, πριν από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών, ο Χρήστης πρέπει να διαβάζει προσεκτικά και να αποδέχεται τους αντίστοιχους όρους που μπορεί να εφαρμόζονται.

Πίσω

2. Περιεχόμενο

Η Volotea θα προσπαθεί ευλόγως να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου ενημερώνεται και αναθεωρείται, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια εγγύηση για την ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Η Volotea δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες και αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για σφάλματα ή παραλήψεις στις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο.

Ομοίως, η Volotea δεν θα είναι υπεύθυνη με κανέναν τρόπο για:

 1. Περιεχόμενο που μπορεί να προβάλλεται άμεσα ή έμμεσα στον ιστότοπο μέσω συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων, το οποίο δύναται να αφαιρεθεί μονομερώς από τη Volotea οποιαδήποτε στιγμή. Σύνδεσμοι που περιέχονται στον ιστότοπο δεν συνιστούν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ των κατόχων των αναφερόμενων ιστοτόπων και της Volotea.

 2. Πληροφορίες που παρέχονται τελικά από τους Χρήστες μέσω του ιστότοπου ή κάποιου φόρουμ που μπορεί να συνδέεται με αυτόν. Υπό αυτή την έννοια, ο Χρήστης συμφωνεί

  1. Να μην χρησιμοποιεί κανένα από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο για παράνομους σκοπούς που απαγορεύονται ρητά στους παρόντες όρος ή/και επιτρέπονται στους ειδικούς όρους, εάν υπάρχουν και

  2. Να χρησιμοποιεί με προσοχή τον ιστότοπο και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, ηθική, τους παρόντες όρους και, όπου εφαρμόζονται, τους ειδικούς όρους που ισχύουν και να διατηρεί τον δέοντα σεβασμό προς άλλους Χρήστες.

Η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, χωρίς ειδοποίηση ή περαιτέρω ειδοποίηση, τους συνδέσμους που εμφανίζονται στον ιστότοπο ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τους εν λόγω όρους και να κινηθεί νομικά, όπως κρίνει σκόπιμο.

Πίσω

3. Όροι πρόσβασης

Η Volotea δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή πλοήγησης στον ιστότοπο με τις καλύτερες συνθήκες και να αποφεύγει την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στους Χρήστες. Ωστόσο, η Volotea δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, συνέχεια και λειτουργία του ιστότοπου και, επομένως, αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία ενδέχεται να προκύψει λόγω δυσκολίας των χρηστών κατά την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου.

Συγκεκριμένα, η Volotea δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία των Χρηστών εξαιτίας μη ορθής χρήσης του Ιστότοπου, ούτε λόγω διακοπής ρεύματος ή παρεμβολών στις τηλεπικοινωνίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών της μέσω του ιστότοπου.

Πίσω

4. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

Βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα διακριτικά σήματα (γραφικά ή επωνυμίες) που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι δεόντως κατοχυρωμένα. Η Volotea έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των παραπάνω σημάτων για εμπορικούς σκοπούς και, επομένως, απαγορεύεται η χρήση τους από τρίτους χωρίς ρητή εξουσιοδότηση.

Η πιθανή ύπαρξη διακριτικών σημάτων που ανήκουν σε τρίτους στον ιστότοπο έχει λάβει την άδεια των νόμιμων ιδιοκτητών.

Όνομα τομέα

Το όνομα τομέα «volotea.com» και όλα όσα χρησιμοποιούνται για άμεση πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στη Volotea, η οποία κατέχει τα αποκλειστικά τους δικαιώματα. Η μη ορθή χρήση των παραπάνω για εμπορικούς σκοπούς αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν με την κατοχύρωσή τους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα λογότυπα, οι εικόνες, οι ήχοι, τα βίντεο, τα κινούμενα σχέδια, οι εγγραφές, τα υπολογιστικά προγράμματα, οι πηγαίοι κώδικες και, γενικά, κάθε πνευματική ιδιοκτησία που υπάρχει στον παρόντα ιστότοπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα στον Χρήστη επί του περιεχομένου του, το οποίο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, τροποποιηθεί, μεταβιβαστεί, εκχωρηθεί ή μετατραπεί από κανέναν Χρήστη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Volotea.

Η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις κατάλληλες νομικές ενέργειες κατά Χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πίσω

5. Προστασία δεδομένων

Για τους σκοπούς των διατάξεων του Νόμου 15/99 της 13ης Δεκεμβρίου περί της Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων, η Volotea ενημερώνει τους Χρήστες ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο, ή αργότερα, θα περιλαμβάνονται σε ένα αυτοματοποιημένο προσωπικό αρχείο δεδομένων υπό την ευθύνη της Volotea.

Σκοπός του αρχείου είναι η διαχείριση των Χρηστών, η παροχή υπηρεσιών στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπου, η πώληση και παράδοση εισιτηρίων και η δημιουργία διαφόρων στατιστικών αναλύσεων.

Επίσης, αποδέχεσαι ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται κατά τη στιγμή που αιτείσαι την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών μας καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο αρχείο δεδομένων, το οποίο αποτελεί κυριότητα της Volotea, και τούτο με σκοπό την παροχή της αιτηθείσας υπηρεσίας, και συγκεκριμένα με σκοπό: i) την επιβεβαίωση της εν λόγω κράτησης από τη Volotea, ii) την παροχή και ανάπτυξη υπηρεσιών και παροχών που σχετίζονται με το άμεσο μάρκετινγκ, iii) την επαλήθευση πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, iv) την τήρηση των όρων ασφαλείας, διαχείρισης και των όρων νομικού περιεχομένου της Volotea, v) την επαλήθευση, συντήρηση και ανάπτυξη συστημάτων και στατιστικών αναλύσεων, καθώς και την αποστολή διαφημίσεων και πληροφοριών για ειδικές προσφορές, αποστολή ενημερώσεων, νέων και ενημερωτικών δελτίων (newsletters) καθώς και λοιπές εμπορικές προσφορές που σχετίζονται με τον ταξιδιωτικό τομέα και λοιπές συναφείς υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Αν δεν επιθυμείς να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική σου διεύθυνση για τους σκοπούς αυτούς, κάνε κλικ εδώ. Μην ξεχνάς ότι μπορείς να απενεργοποιήσεις την υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό υπερσύνδεσμο που είναι διαθέσιμος σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνεις.

Η Volotea καταγράφει τις διευθύνσεις του παρόχου διαδικτύου (που έχει κάθε επισκέπτης κατά τη στιγμή πρόσβασης στον ιστότοπο) για καθαρά εσωτερικούς σκοπούς, όπως στατιστικές πρόσβασης και τμηματοποίηση της αγοράς. Η Volotea δεν συσχετίζει τις διευθύνσεις παρόχου διαδικτύου με πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε αποσπάσματα στοιχείων για την κίνηση στον ιστότοπο σε τρίτους, που δεν επηρεάζουν την ανωνυμία του πελάτη, όπως δεδομένα που σχετίζονται με τον αριθμό των επισκέψεων σε συγκεκριμένη ενότητα του ιστότοπου, ροές και τάσεις της κίνησης, κτλ.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη χρήση cookies. Κανένα cookie δεν επιτρέπει (i) τη συσχέτιση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή (ii) την απόσπαση πληροφοριών από τον σκληρό δίσκο του Χρήστη ή την κλοπή προσωπικών πληροφοριών. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν τη λήψη cookies ή επιθυμούν να ενημερώνονται για τη χρήση τους μπορούν να ρυθμίσουν αναλόγως το πρόγραμμα περιήγησης.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια αναλυτική υπηρεσία δικτύου από την Google, Inc., εταιρεία από το Ντέλαγουερ, με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τη χρήση του από τους χρήστες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) θα μεταφέρονται αμέσως και θα αποθηκεύονται από τη Google σε διακομιστές της στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για λογαριασμό μας με σκοπό την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου, παρέχοντας αναφορές για τη δραστηριότητά του και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί να μεταφέρει τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτους, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίζει την διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα που κατέχει.

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί ετικέτες εντοπισμού σε συγκεκριμένες σελίδες για να μετρά και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Σε καμία περίπτωση, δεν θα αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη διαχείριση των δεδομένων ή των πληροφοριών, απορρίπτοντας τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσετε ότι σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο συμφωνείτε με τη διαχείριση σχετικών με εσάς πληροφοριών από τη Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volotea σας ενημερώνει ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την πρόσβαση, διόρθωση, εναντίωση ή ακύρωση των εν λόγω πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών, αποστέλλοντας επιστολή στη Volotea SA στην παρακάτω διεύθυνση: Calle Travessera de Gracia, número 56, 4º, 08006, Barcelona.

Πίσω

6. Πολιτικη cookie της volotea

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Βοηθά τον ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τη γλώσσα προτίμησής σας και άλλες ρυθμίσεις. Το παραπάνω μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να καταστήσει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο. Χωρίς τα cookies, η χρήση του διαδικτύου θα ήταν πολύ πιο δύσκολη.

Γενικότερα, τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να προσαρμόζει μια επίσκεψη, για παράδειγμα:

 1. Εμφανίζοντας σχετικές ρυθμίσεις πλοήγησης.

 2. Υπενθυμίζοντας τις προτιμήσεις του επισκέπτη.

 3. Βελτιώνοντας γενικά την εμπειρία του χρήστη.

 4. Μειώνοντας τον αριθμό των διαφημίσεων που εμφανίζονται.

Η Volotea χρησιμοποιεί cookies, ετικέτες και άλλη παρόμοια τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία μάς επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας, να κρατάμε αρχείο με τις αγορές σας, να διευκολύνουμε την αποτελεσματική διαχείριση του ιστότοπου και να μετράμε και να βελτιστοποιούμε τα αποτελέσματα μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στη volotea.com και να σας παρέχουμε πληροφορίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Η χρήση των cookies από τη VOLOTEA

Όταν επισκέπτεστε τη Volotea.com συμφωνείτε εξ ορισμού ότι η Volotea δύναται να αποθηκεύει cookies στη συσκευή σας.

Η Volotea.com αντιστοιχίζει τις πληροφορίες που συνέλεξε από τα cookies με άλλες πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με εσάς ή άλλα δεδομένα που συλλέξαμε για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου της Volotea.

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας από τη Volotea.com, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των δεδομένων ή πληροφοριών σας απορρίπτοντας τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες παραμέτρους στις ρυθμίσεις ή επιλογές του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσετε ότι σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως τον ιστότοπο.

Η Volotea.com χρησιμοποιεί μέχρι 3 είδη cookies:

 1. Cookies προτιμήσεων: Τα εν λόγω cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να απομνημονεύει πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας ή προβολής του ιστότοπου, όπως η γλώσσα της προτίμησής σας ή η περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Τέτοιου είδους ανώνυμο cookie επιτρέπει στη Volotea.com να θυμάται προηγούμενες επιλογές και προτιμήσεις επισκεπτών. Βάσει αυτών των δεδομένων, η Volotea.com μπορεί να προσφέρει πιο εξατομικευμένες πληροφορίες σε κάθε επισκέπτη. Για παράδειγμα, απομνημονεύοντας την περιοχή σας, η Volotea μπορεί να παρουσιάσει σχετικές με εσάς γεωγραφικές πληροφορίες, όπως εκ των προτέρων ρύθμιση του τόπου αναχώρησης της πτήσης στο Κουτί Αναζήτησης Πτήσεων.

  Σε περίπτωση που δεν επιτρέπετε τη χρήση του εν λόγω είδους cookie, αυτό:

  1. Θα εμποδίζει τη λειτουργία διαφόρων τμημάτων της Volotea.com.

  2. Θα μειώσει το επίπεδο υποστήριξης που μπορεί να παρέχει η Volotea.

  3. Δεν θα επιτρέπει στη Volotea να απομνημονεύει τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη μη χρήση ή προβολή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού.

  Η απώλεια των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε ένα cookie προτιμήσεων μπορεί να καθιστά λιγότερο λειτουργική την εμπειρία του ιστότοπου, αλλά δεν θα αποτρέπει τη λειτουργία του.

 2. Cookies επιδόσεων: Ανώνυμα cookies που βοηθούν τη Volotea να βελτιώσει τον ιστότοπό της. Το cookie αυτού του είδους συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Volotea.com από τους επισκέπτες, για παράδειγμα σχετικά με τις σελίδες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή τον αριθμό των ληφθέντων μηνυμάτων σφάλματος. Ένα παράδειγμα αυτού του είδους είναι τα cookies ανάλυσης ιστού.

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα παραπάνω cookies δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

 3. Cookies στόχευσης ή διαφημιστικά cookies: Κατόπιν άδειας της Volotea, τέτοιου είδους cookies τοποθετούνται συνήθως στη Volotea.com από διαφημιστικά δίκτυα. Χρησιμοποιούνται για:

  1. Την εμφάνιση σχετικών και εξατομικευμένων διαφημίσεων.

  2. Τον περιορισμό του αριθμού εμφάνισης κάθε διαφήμισης.

  3. Τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

  4. Την απομνημόνευση της επίσκεψής σας και την κοινή χρήση δεδομένων που συλλέχθηκαν με τρίτους, όπως διαφημιστές. Αρκετά συχνά αυτά τα cookies συνδέονται με τη λειτουργικότητα ιστοτόπων που παρέχονται από τους εν λόγω τρίτους.

Περισσότερα για τα cookies

Μάθετε περισσότερα για τα cookies στους παρακάτω ιστότοπους:

www.youronlinechoices.eu

www.allaboutcookies.org

Wikipedia EN Cookie

Τι είναι οι ετικέτες εικονοστοιχείων (Pixel Tags);

Η Volotea και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της χρησιμοποιούν ετικέτες εικονοστοιχείων (γνωστές και ως «clear gifs» ή «beacon gifs»). Οι ετικέτες εικονοστοιχείων δεν είναι ορατές από τον χρήστη του ιστότοπου και αποτελούνται από λίγες γραμμές υπολογιστικού κώδικα που παραδίδονται μαζί με την ιστοσελίδα. Οι ετικέτες εικονοστοιχείων δεν χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, εκτός από τα στοιχεία που μας παρέχετε οικειοθελώς κατά τις συναλλαγές σας με τη Volotea.

Η Volotea και ο πάροχος υπηρεσιών email χρησιμοποιούν τις ετικέτες εικονοστοιχείων για:

 1. Να εντοπίζουν την ανταπόκριση του πελάτη σε διαφημίσεις της Volotea και στο περιεχόμενο του ιστότοπου.

 2. Να καθορίσουν την ικανότητά σας να λαμβάνετε email σε μορφή HTML. Ο πάροχος υπηρεσιών email που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνει μια ετικέτα εικονοστοιχείων, που αναφέρεται ως «κωδικοποιημένος αισθητήρας», σε όλα τα μηνύματα μορφής HTML που αποστέλλει για λογαριασμό μας. Ο αισθητήρας ενεργοποιείται όταν το email ανοίγει και σημειώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη ως ικανή να λαμβάνει email μορφής HTML. Η παραπάνω δυνατότητα βοηθά τον πάροχο υπηρεσιών μας να αποστέλλει το email σε μορφή που μπορείτε να διαβάσετε. Ο αισθητήρας δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί άλλες πληροφορίες. Εάν δεν μπορείτε να λάβετε email μορφής HTML, δεν θα λάβετε λειτουργικό αισθητήρα.

 3. Να γνωρίζουν πόσοι χρήστες ανοίγουν ένα email και επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών μας να καταρτίζει συγκεντρωτικές στατιστικές σχετικά με μια καμπάνια email για εμάς και

 4. Να μας επιτρέπουν να στοχεύουμε με μεγαλύτερη επιτυχία τη διαδραστική διαφήμιση, να βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση πελατών και τη δυνατότητα χρήσης του ιστότοπου και να σας παρέχουμε προσφορές και προωθητικές ενέργειες που θεωρούμε ότι θα σας ενδιέφεραν.

Πίσω

7. Γενικοι οροι προφιλ χρηστη

Το «Προφίλ χρήστη» είναι η ιδιωτική περιοχή μέσω της οποίας η Volotea, S.L. (εφεξής, «Volotea») παρέχει στους πελάτες της τις παρακάτω υπηρεσίες: (i) αυτόματη ανάκτηση των προσωπικών τους δεδομένων κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου www.volotea.com, (ii) παραπομπή στο ιστορικό των προηγούμενων αγορών, (iii) διαχείριση των κρατήσεων που έγιναν και πρόσθετες υπηρεσίες, (iv) αποστολή εμπορικών στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Volotea μέσω της ιστοσελίδας της, www.volotea.com, (v) πρόσβαση στη διαχείριση της πίστωσης που δημιουργήθηκε από την ακύρωση της Υπηρεσίας Flex. Η Volotea διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης νέων υπηρεσιών ή κατάργησης όλων ή μέρους αυτών που αναφέρονται παραπάνω οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

A. Ορισμοί

Για να διευκολύνουμε την ανάγνωση, παρακάτω παραθέτουμε τους όρους που περιλαμβάνονται στους παρόντες Γενικούς όρους με κεφαλαία:

«Κανάλια επικοινωνίας»: είναι τα μέσα με τα οποία κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Volotea. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: (i) το περιβάλλον ιστού «Προφίλ χρήστη», μόλις γίνει σωστή εισαγωγή των κλειδιών πρόσβασης (το «Συνδεδεμένο κανάλι») και (ii) την Εξυπηρέτηση Πελατών.

«Όροι προφίλ χρήστη»: είναι όλοι οι βασικοί κανόνες που ορίζονται από τη Volotea για τη ρύθμιση της ιδιωτικής περιοχής του Προφίλ χρήστη, οι οποίοι περιέχονται στους παρόντες Γενικούς όρους και συμπληρώνονται από τους Όρους χρήσης και απορρήτου της ιστοσελίδας της Volotea.

«Χρήστης»: είναι το άτομο που, σύμφωνα με τους Όρους προφίλ χρήστη, έχει εγγραφεί επιτυχώς στην ως άνω αναφερόμενη ιδιωτική περιοχή, γεγονός που συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των παρόντων Γενικών όρων.

B. Συμμετοχή στο Προφίλ χρήστη

Για να συμμετάσχετε στην ιδιωτική περιοχή «Προφίλ χρήστη», θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω απαιτήσεις και όροι:

 1. Ο χρήστης αναλαμβάνει ρητά να παρέχει αληθείς, ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Συνεπώς, εάν η Volotea εντοπίσει πληροφορίες που δεν τηρούν την παραπάνω υποχρέωση, δύναται να διαγράψει τον εν λόγω χρήστη, εκτός εάν ο χρήστης αποδείξει δεόντως ότι πληρεί τους παραπάνω όρους.

 2. Όταν ο Χρήστης παρέχει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, θα πρέπει να έχει τη ρητή γραπτή τους συγκατάθεση για την εισαγωγή των δεδομένων τους στο Προφίλ χρήστη στην ιδιωτική περιοχή του Προφίλ χρήστη. Ομοίως, σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει στοιχεία ανηλίκων κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του νόμιμου αντιπροσώπου του ανηλίκου με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Συνεπώς, η Volotea ενδέχεται να ζητήσει από τον Χρήστη να αποδείξει, οποιαδήποτε στιγμή, την ύπαρξη της προαναφερθείσας συγκατάθεσης και, εάν ο Χρήστης δεν παρέχει επαρκή απόδειξη, η Volotea αφού αποκλείσει τα στοιχεία του Χρήστη, θα τον διαγράφει από την ιδιωτική περιοχή Προφίλ χρήστη με την επιφύλαξη για αξίωση αποζημίωσης που ενδεχομένως απορρέει από την παραπάνω παραβίαση.

 3. Ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει δεόντως την αίτηση μέλους που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα www.volotea.com, αφού αποδεχθεί τους παρόντες Όρους προφίλ χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης στο πλαίσιο βελτίωσης της παραπάνω ιδιωτικής περιοχής επεξεργάζονται από τη Volotea, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που περιγράφεται στην Ενότητα Γ των παρόντων Όρων.

 4. Η κατάσταση Χρήστη είναι προσωπική και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εν λόγω κατάσταση δεν μπορούν να μεταφερθούν σε κανένα άλλο άτομο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

 5. Κάθε χρήστης, με την εγγραφή του στο Προφίλ Χρήστη, θα παρέχει όνομα και επίθετο και e-mail επικοινωνίας. Ομοίως, ο χρήστης θα εισάγει κωδικό πρόσβασης, ο οποίος, μαζί με το e-mail αναγνώρισης χρήστη, θα αποτελεί το κλειδί πρόσβασής του. Κάθε χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του κωδικού πρόσβασης και του e-mail του, τα οποία είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα. Η Volotea δύναται να ειδοποιήσει τους Χρήστες για την ανάγκη αλλαγής του κωδικού τους για λόγους ασφαλείας. Η Volotea θα αναγνωρίζει τα Μέλη του Προφίλ χρήστη όταν δραστηριοποιούνται στο συνδεδεμένο κανάλι μέσω του e-mail τους και θα παραχωρεί πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό μόνο με την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση, η Volotea δεν θα είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες πρόσβασης τρίτων με τη χρήση του e-mail και του κωδικού πρόσβασης του Χρήστη. Ομοίως, οι ειδοποιήσεις που αποστέλλει η Volotea στη διεύθυνση e-mail που παρέχει ο Χρήστης θα θεωρούνται έγκυρες, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με κρατήσεις που πραγματοποίησε ο Χρήστης.

 6. Η Volotea πρέπει να ενημερώνεται άμεσα μέσω οποιουδήποτε από τα Κανάλια επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα Ένα παραπάνω, σε περίπτωση που χαθεί ο κωδικός αναγνώρισης ή ο κωδικός πρόσβασης του Χρήστη.

  Η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη χρήση και να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού των κρατήσεων που έχουν γίνει με προσφορές, εκπτώσεις ή πόντους στο λογαριασμό Volotea στους χρήστες που προβαίνουν σε αθέμιτη, παράνομη ή καταχρηστική χρήση τους. Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία διαφορετικών λογαριασμών Volotea από τον ίδιο χρήστη ή η παρακίνηση άλλων χρηστών να επωφεληθούν αθεμίτως από τις προσφορές, εκπτώσεις ή πόντους στο λογαριασμό Volotea, το οποίο και στοιχειοθετεί καταχρηστική χρήση αυτών. Επιπλέον, η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μειώσει την αξία των προσφορών, εκπτώσεων ή πόντων στο λογαριασμό Volotea ανά πάσα στιγμή. 

Η ιδιότητα μέλους στην ιδιωτική περιοχή του Προφίλ χρήστη παρέχεται δωρεάν προς τους Χρήστες.

Η διάρκεια της ιδιότητας μέλους στην ιδιωτική περιοχή του Προφίλ χρήστη παρέχεται επ' αόριστον. Ωστόσο, η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να την τερματίσει οποιαδήποτε στιγμή.

H Volotea μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση, την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τους ως άνω όρους χρήσης.

Γ. Άλλοι όροι

 1. Αλλαγή των Όρων προφίλ χρήστη: Η Volotea δύναται να αλλάξει τους Όρους της ιδιωτικής περιοχής Προφίλ Χρήστη οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε ενημέρωση ή αλλαγή αναφορικά με τους εν λόγω όρους θα δημοσιεύεται πάντα σύμφωνα με τους τωρινούς γενικούς όρους του προφίλ χρήστη.

 2. Οι εν λόγω Γενικοί όροι συμπληρώνονται από τους «Όρους Υπηρεσίας Εξαργύρωσης Πίστωσης» που περιέχουν τα στοιχεία της διαδικασίας χρήσης πιστωτικών μονάδων που δημιουργούνται από την ακύρωση Κράτησης με την υπηρεσία Flex. Οι Όροι «Προφίλ χρήστη» και «Υπηρεσίας Εξαργύρωσης Πίστωσης» αποτελούν μία μονάδα και θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους νόμους του Βασιλείου της Ισπανίας και η ισπανική έκδοση θα υπερισχύει έναντι των υπολοίπων μεταφράσεων.

Σε περίπτωση που έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή, διαφορές που τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους του προφίλ Χρήστη υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του καταναλωτή ή στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων που ορίζει ο Νόμος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, διαφορές που τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους του προφίλ Χρήστη υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Βαρκελώνης (Ισπανία).

Πίσω

8. Megavolotea

Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea («Megavolotea») υπόκειται στην αποδοχή από εσάς (τον «Χρήστη») των Γενικών Όρων Μεταφοράς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου της Volotea (www.volotea.com). Με την εγγραφή, θεωρείται ότι ο Χρήστης συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις των Γενικών Όρων Μεταφοράς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας Megavolotea.

 1. Εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea

  1. Ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία Megavolotea: (α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης εισιτηρίου, (β) στην ενότητα εγγραφής στην υπηρεσία Megavolotea ή (γ) από την ιδιωτική ενότητα του Προφίλ χρήστη. Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου της Volotea (www.volotea.com). Για να εγγραφεί, ο Χρήστης πρέπει να καταβάλει το τρέχον ετήσιο ποσοστό τη στιγμή της εγγραφής (εφεξής, το «Ποσοστό»). Μπορείτε να δείτε την τιμή του ποσοστού στην ενότητα Τιμές του ιστότοπου της Volotea. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea θα συνεπάγεται την αυτόματη εγγραφή στο Προφίλ χρήστη.

  2. Όταν κάνει αίτηση για εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea ή όταν χρησιμοποιεί τα οφέλη της εν λόγω υπηρεσίας, ο Χρήστης οφείλει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Προφίλ χρήστη και να τις διατηρεί ακριβείς και ενημερωμένες κάθε στιγμή. Αλλιώς, η Volotea μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea, καθώς και τυχόν επακόλουθες αγορές που επωφελούνται από οποιαδήποτε προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea. Για αυτόν τον σκοπό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να ενημερώνει τα στοιχεία στη σελίδα Προφίλ χρήστη.

  3. Η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής. Ωστόσο, η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει δωρεάν την αρχική συνδρομή έως και τριάντα (30) επιπλέον ημέρες. Μετά την πάροδο της αρχικής διάρκειας, η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea υπόκειται σε αυτόματη ανανέωση για περιόδους διάρκειας ενός (1) έτους, εκτός εάν ο Χρήστης επιλέξει, σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής, να ακυρώσει την εν λόγω αυτόματη ανανέωση μέσω του Προφίλ χρήστηΓια να απενεργοποιήσεις την αυτόματη ανανέωση της υπηρεσίας Megavolotea: 
   α) Συνδέσου στο Προφίλ Χρήστη. 
   β) Κάνε κλικ στην επιλογή Megavolotea. 
   γ) Επιβεβαίωσε την ημερομηνία ανανέωσης και κάνε κλικ στην επιλογή «Μη ανανέωση της συνδρομής μου στην υπηρεσία Megavolotea». Στη συνέχεια επίλεξε Επιβεβαίωση, αφότου επιλέξεις πρώτα τον λόγο της διαγραφής. 
   Σημείωση: ακόμα και αν απενεργοποιήσεις την αυτόματη ανανέωση μπορείς να απολαμβάνεις τα προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea έως και την ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας συνδρομής

  4. Το ποσό της ισχύουσας συνδρομής κατά τη στιγμή της ανανέωσης θα χρεωθεί στον Χρήστη μέσω της μεθόδου πληρωμής που έχει επιλέξει κατά την πρώτη εγγραφή του στην υπηρεσία Megavolotea, εκτός εάν ο Χρήστης έχει υποδείξει διαφορετική μέθοδο πληρωμής στο προφίλ του χρήστη του, οπότε στην περίπτωση αυτή θα χρεωθεί μέσω της μεθόδου αυτής. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα ακυρώσεως της αυτόματης ανανέωσης σε οποιαδήποτε στιγμή όπως υποδεικνύεται ανωτέρω.

  5. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη. Ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει τη Volotea μέσω οποιουδήποτε από τα Κανάλια επικοινωνίας της Volotea (Εξυπηρέτηση Πελατών και ιστοσελίδα), μόλις αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής του στη Megavolotea.

  6. Ο Χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση για όσα εισιτήρια είναι διαθέσιμα, με μέγιστο αριθμό 4 επιβατών ανά εισιτήριο και να επωφεληθεί από την ειδική τιμή Megavolotea, υπό τον όρο ότι ένας από τους επιβάτες θα είναι ο Χρήστης.

 2. Προνόμια υπηρεσιών Megavolotea

  1. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea προσφέρει τα παρακάτω προνόμια:

   1. Οι Χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση σε ορισμένες πτήσεις της Volotea σε αποκλειστικές τιμές, οι οποίες διατίθενται και προσφέρονται αποκλειστικά στους Χρήστες της Megavolotea.
   2. Στο Προφίλ χρήστη τους, οι Χρήστες θα λαμβάνουν τακτικά ενημερωτικά δελτία της Volotea με ειδικούς ναύλους, προσφορές και προωθητικές ενέργειες για πτήσεις της Volotea, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά στους Χρήστες της Megavolotea.
   3. Οι Χρήστες θα μπορούν αποκλειστικά να δουν και να κάνουν κράτηση ειδικών ναύλων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών στην ιστοσελίδα της Volotea εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την παρουσίαση των εν λόγω ειδικών ναύλων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών στο ευρύ κοινό.
  2. Όλες οι προωθητικές ενέργειες, ναύλοι και κάθε άλλη ειδική προσφορά που παρέχει η Volotea υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προσφοράς. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea δεν εγγυάται ότι οι ειδικοί ναύλοι, προσφορές και προωθητικές ενέργειες είναι διαθέσιμες τη στιγμή που επισημοποιείται η Κράτηση.

  3. Ο Χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση όσων εισιτηρίων είναι διαθέσιμα στην ειδική τιμή Megavolotea, εφόσον ο Χρήστης είναι κάποιος από τους επιβάτες στην κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιδιώτες του Χρήστη μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της υπηρεσίας Megavolotea μόνο εάν ο Χρήστης περιλαμβάνεται στην ίδια Κράτηση. Απαγορεύεται η αλλαγή του ονόματος στο εισιτήριο του Χρήστη.

 3. Πληρωμή ποσοστού

  1. Για την εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea, ο Χρήστης πρέπει να καταβάλλει το πλήρες ποσό του Ποσοστού. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή εντός των πρώτων 30 ημερών, εφόσον δεν αγόρασε κανένα εισιτήριο στην ειδική τιμή Megavolotea τη στιγμή της ακύρωσης, στην οποία περίπτωση η αξία του Ποσοστού θα επιστραφεί στον λογαριασμό Πίστωσης που σχετίζεται με το Προφίλ Χρήστη. Η ακυρωμένη εγγραφή δεν θα επιστρέφεται σε μετρητά σε καμία περίπτωση.

  2. Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, το Ποσοστό δεν θα επιστρέφεται ούτε εν όλω ούτε εν μέρει. Μόλις λήξει η αρχική περίοδος εγγραφής του (1) έτους, η Volotea θα συλλέγει αυτόματα το ποσό του Ποσοστού ανανέωσης, εκτός εάν ακυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω.

  3. Η Volotea μπορεί να αλλάξει την τιμή του Ποσοστού ή των ανανεώσεων, οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Χρήστη. Κάθε αύξηση στο Ποσοστό ή σε κάποια από τις ανανεώσεις του θα ισχύει από τη στιγμή της ανανέωσής του. Μπορείτε πάντα να δείτε την τιμή του Ποσοστού στην ενότητα Τιμές.

Πίσω

9. Megavolotea plus

Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus («Megavolotea Plus») υπόκειται στην αποδοχή από εσάς (τον «Χρήστη») των Γενικών Όρων Μεταφοράς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου της Volotea (www.volotea.com). Με την εγγραφή, θεωρείται ότι ο Χρήστης συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις των Γενικών Όρων Μεταφοράς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας Megavolotea Plus.

 1. Εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus

  1. Ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία Megavolotea Plus: (α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης εισιτηρίου, (β) στην ενότητα εγγραφής στην υπηρεσία Megavolotea Plus ή (γ) από την ιδιωτική ενότητα του Προφίλ χρήστη. Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου της Volotea (www.volotea.com). Για να εγγραφεί, ο Χρήστης πρέπει να καταβάλει το τρέχον ετήσιο ποσοστό τη στιγμή της εγγραφής (εφεξής, το «Ποσοστό»). Μπορείτε να δείτε την τιμή του ποσοστού στην ενότητα Τιμές του ιστότοπου της Volotea. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus θα συνεπάγεται την αυτόματη εγγραφή στο Προφίλ χρήστη.

  2. Όταν κάνει αίτηση για εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus ή όταν χρησιμοποιεί τα οφέλη της εν λόγω υπηρεσίας, ο Χρήστης οφείλει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Προφίλ χρήστη και να τις διατηρεί ακριβείς και ενημερωμένες κάθε στιγμή. Αλλιώς, η Volotea μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus, καθώς και τυχόν επακόλουθες αγορές που επωφελούνται από οποιαδήποτε προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea Plus. Για αυτόν τον σκοπό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να ενημερώνει τα στοιχεία στη σελίδα Προφίλ χρήστη.

  3. Η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Plus έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής. Ωστόσο, η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει δωρεάν την αρχική συνδρομή έως και τριάντα (30) επιπλέον ημέρες. Μετά την πάροδο της αρχικής διάρκειας, η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Plus υπόκειται σε αυτόματη ανανέωση για περιόδους διάρκειας ενός (1) έτους, εκτός εάν ο Χρήστης επιλέξει, σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής, να ακυρώσει την εν λόγω αυτόματη ανανέωση μέσω του Προφίλ χρήστηΓια να απενεργοποιήσεις την αυτόματη ανανέωση της υπηρεσίας Megavolotea Plus: 
   α) Συνδέσου στο Προφίλ Χρήστη. 
   β) Κάνε κλικ στην επιλογή Megavolotea Plus. 
   γ) Επιβεβαίωσε την ημερομηνία ανανέωσης και κάνε κλικ στην επιλογή «Μη ανανέωση της συνδρομής μου στην υπηρεσία Megavolotea Plus». Στη συνέχεια επίλεξε Επιβεβαίωση, αφότου επιλέξεις πρώτα τον λόγο της διαγραφής. 
   Σημείωση: ακόμα και αν απενεργοποιήσεις την αυτόματη ανανέωση μπορείς να απολαμβάνεις τα προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea Plus έως και την ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας συνδρομής

  4. Το ποσό της ισχύουσας συνδρομής κατά τη στιγμή της ανανέωσης θα χρεωθεί στον Χρήστη μέσω της μεθόδου πληρωμής που έχει επιλέξει κατά την πρώτη εγγραφή του στην υπηρεσία Megavolotea Plus, εκτός εάν ο Χρήστης έχει υποδείξει διαφορετική μέθοδο πληρωμής στο προφίλ του χρήστη του, οπότε στην περίπτωση αυτή θα χρεωθεί μέσω της μεθόδου αυτής. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα ακυρώσεως της αυτόματης ανανέωσης σε οποιαδήποτε στιγμή όπως υποδεικνύεται ανωτέρω.

  5. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη. Ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει τη Volotea μέσω οποιουδήποτε από τα Κανάλια επικοινωνίας της Volotea(Εξυπηρέτηση Πελατών και ιστοσελίδα), μόλις αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής του στη Megavolotea Plus.

  6. Ο Χρήστης δεν μπορεί να αγοράσει εισιτήρια για κανένα από τα προνόμια που παρέχει η υπηρεσία Megavolotea Plus για να τα πουλήσει εκ νέου ή να τα χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς. Οι Χρήστες μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι εταιρείες ή φορείς οποιουδήποτε είδους, ούτε ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τουριστικοί πράκτορες.

 2. Προνόμια υπηρεσιών Megavolotea Plus

  1. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus προσφέρει τα παρακάτω προνόμια:

   1. Οι Χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση σε ορισμένες πτήσεις της Volotea σε αποκλειστικές τιμές, οι οποίες διατίθενται και προσφέρονται αποκλειστικά στους Χρήστες της Megavolotea Plus.
   2. Στο Προφίλ χρήστη τους, οι Χρήστες θα λαμβάνουν τακτικά ενημερωτικά δελτία της Volotea με ειδικούς ναύλους, προσφορές και προωθητικές ενέργειες για πτήσεις της Volotea, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά στους Χρήστες της Megavolotea Plus.
   3. Οι Χρήστες θα μπορούν αποκλειστικά να δουν και να κάνουν κράτηση ειδικών ναύλων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών στην ιστοσελίδα της Volotea εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την παρουσίαση των εν λόγω ειδικών ναύλων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών στο ευρύ κοινό.
  2. Όλες οι προωθητικές ενέργειες, ναύλοι και κάθε άλλη ειδική προσφορά που παρέχει η Volotea υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προσφοράς. Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus δεν εγγυάται ότι οι ειδικοί ναύλοι, προσφορές και προωθητικές ενέργειες είναι διαθέσιμες τη στιγμή που επισημοποιείται η Κράτηση.

  3. Ο Χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση όσων εισιτηρίων είναι διαθέσιμα στην ειδική τιμή Megavolotea Plus, εφόσον ο Χρήστης είναι κάποιος από τους επιβάτες στην κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιδιώτες του Χρήστη μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της υπηρεσίας Megavolotea Plus μόνο εάν ο Χρήστης περιλαμβάνεται στην ίδια Κράτηση. Απαγορεύεται η αλλαγή του ονόματος στο εισιτήριο του Χρήστη.

 3. Πληρωμή ποσοστού

  1. Για την εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Plus, ο Χρήστης πρέπει να καταβάλλει το πλήρες ποσό του Ποσοστού. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή εντός των πρώτων 30 ημερών, εφόσον δεν αγόρασε κανένα εισιτήριο στην ειδική τιμή Megavolotea Plus τη στιγμή της ακύρωσης, στην οποία περίπτωση η αξία του Ποσοστού θα επιστραφεί στον λογαριασμό Πίστωσης που σχετίζεται με το Προφίλ Χρήστη. Η ακυρωμένη εγγραφή δεν θα επιστρέφεται σε μετρητά σε καμία περίπτωση.

  2. Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, το Ποσοστό δεν θα επιστρέφεται ούτε εν όλω ούτε εν μέρει. Μόλις λήξει η αρχική περίοδος εγγραφής του (1) έτους, η Volotea θα συλλέγει αυτόματα το ποσό του Ποσοστού ανανέωσης, εκτός εάν ακυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω.

  3. Η Volotea μπορεί να αλλάξει την τιμή του Ποσοστού ή των ανανεώσεων, οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Χρήστη. Κάθε αύξηση στο Ποσοστό ή σε κάποια από τις ανανεώσεις του θα ισχύει από τη στιγμή της ανανέωσής του. Μπορείτε πάντα να δείτε την τιμή του Ποσοστού στην ενότητα Τιμές.

Πίσω

7. Megavolotea Trial

Η εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Trial (στο εξής «Megavolotea Trial») υπόκειται στην αποδοχή εκ μέρους σας (στο εξής «Χρήστης») των Γενικών Όρων Μεταφοράς και Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου της Volotea (www.volotea.com). Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Megavolotea Trial, λογίζεται ότι ο Χρήστης αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις των Γενικών Όρων Μεταφοράς και τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας Megavolotea Trial και Megavolotea, αντίστοιχα.

 1. Εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Trial

  1. Ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία Megavolotea Trial κατά τη διαδικασία κράτησης των εισιτηρίων. Επιλέγοντας την τιμή Megavolotea και συνεχίζοντας τη διαδικασία κράτησης έχοντας επιλέξει την εν λόγω τιμή, ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα ζητήσει μια δωρεάν δοκιμή τριάντα (15) ημερών της υπηρεσίας Megavolotea από τη στιγμή της αγοράς της κράτησης (στο εξής, «Δοκιμαστική Περίοδος»). Για τη συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Trial, πρέπει να έχει αγοράσει τουλάχιστον μια κράτηση με τη Volotea μαζί με την εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea Trial.

  2. Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου, ο Χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea, υποκείμενος στους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο.
  3. Η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Trial θα είναι δωρεάν κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου. Μετά το τέλος της Δοκιμαστικής Περιόδου και, εκτός εάν ο Χρήστης επιλέξει σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου να ακυρώσει την εν λόγω συνδρομή μέσω της ιστοσελίδας Προφίλ Χρήστη, ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα εγγραφεί στην υπηρεσία Megavolotea και Volotea και ότι, κατά συνέπεια, θα χρεωθεί αυτόματα το ποσό της ετήσιας συνδρομής που ισχύει κατά την στιγμή της εγγραφής (στο εξής «Συνδρομή»). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το ποσό της Συνδρομής στο τμήμα Χρεώσεις υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Volotea.

  4. Το ποσό της ισχύουσας Συνδρομής κατά τη στιγμή της εγγραφής στην υπηρεσία Megavolotea θα χρεωθεί στον Χρήστη μέσω του τρόπου πληρωμής που υπέδειξε κατά την αρχική εγγραφή του στην υπηρεσία Megavolotea Trial, εκτός εάν ο Χρήστης υποδείξει έναν διαφορετικό τρόπο πληρωμής στο προφίλ Χρήστη του, οπότε στην περίπτωση αυτή θα χρεωθεί μέσω του δευτέρου. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα ακυρώσεως της αυτόματης ανανέωσης σε οποιαδήποτε στιγμή όπως υποδεικνύεται στην επόμενη παράγραφο.

  5. Για να απενεργοποιήσετε τη συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Trial και μαζί με αυτήν τη συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea όταν τελειώσει η Δοκιμαστική Περίοδος, θα πρέπει να:

   α) Συνδεθείτε στο Προφίλ Χρήστη.  
   β) Κάνετε κλικ στην επιλογή Megavolotea.  
   γ) Επιβεβαιώσετε την ημερομηνία ανανέωσης και να κάνετε κλικ στην επιλογή «Μη ανανέωση της συνδρομής μου στην υπηρεσία Megavolotea». Στη συνέχεια επιλέξτε Επιβεβαίωση, αφότου σημειώσετε πρώτα τον λόγο απεγγραφής.  
   Σημείωση: ακόμα και αν απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση μπορείτε να απολαμβάνετε τα προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea έως και την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας συνδρομής.

  6. Η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Trial συνεπάγεται την αυτόματη εγγραφή στο Προφίλ Χρήστη, καθώς και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας Megavolotea.

  7. Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής στην υπηρεσία Megavolotea Trial ή κατά τη χρήση των προνομίων της εν λόγω υπηρεσίας, ο Χρήστης υποχρεούται να παράσχει και να ενημερώνει με ακριβή και σαφή τρόπο όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Προφίλ Χρήστη. Διαφορετικά, η Volotea μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Trial, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αγορά που έχει γίνει με χρήση των προνομίων της υπηρεσίας Megavolotea. Δυνάμει των ανωτέρω, η ενημέρωση των στοιχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Προφίλ Χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

  8. Η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Trial είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει τη Volotea μέσα από ένα από τα Κανάλια Επικοινωνίας της Volotea (Εξυπηρέτηση Πελατών και ιστότοπο) αμέσως μόλις ενημερωθεί για οποιαδήποτε μη εξουσιοδιοτημένη χρήση της συνδρομής στην υπηρεσία Megavolotea Trial.

  9. Ο Χρήστης δεν μπορεί να αγοράσει Εισιτήρια επωφελούμενος από τα προνόμια που προσφέρει η υπηρεσία Megavolotea Trial για μεταπώληση ή εμπορική χρήση των ιδίων. Χρήστες μπορούν να είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, σε καμία περίπτωση εταιρείες ή φορείς κανενός τύπου, ούτε ταξιδιωτικά γραφεία ή διοργανωτές ταξιδιών (tour operator).

 2. Προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea Trial

  Η συνδρομή στην υπηρεσία Megavolotea Trial παρέχει τα ίδια προνόμια με αυτά του εγγεγραμμένου Χρήστη στην υπηρεσία Megavolotea, όμως αποκλειστικά και μόνο κατά την Δοκιμαστική Περίοδο. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα προνόμια της υπηρεσίας Megavolotea, ο χρήστης θα πρέπει να είναι συνδρομητής της υπηρεσίας Megavolotea τη στιγμή που επωφελείται από αυτά τα προνόμια. Για αυτόν τον λόγο, αν αποφασίσει να μην εγγραφεί στην υπηρεσία Megavolotea κατά τη λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα προνόμια από εκείνη τη στιγμή και πέρα. Είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κανείς χρήστης Megavolotea για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προνόμια που προσφέρει η υπηρεσία Megavolota.

 3. Πληρωμή Συνδρομής κατά τη λήξη της περιόδου Megavolotea Trial

 1. Η υπηρεσία Megavolotea θα είναι δωρεάν κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου. Αφού τελειώσει η Δοκιμαστική Περίοδος και για να εγγραφεί στην υπηρεσία Megavolotea, ο Χρήστης θα πρέπει να πληρώσει το πλήρες ποσό της Συνδρομής.

 2. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Megavolotea, η υπηρεσία Megavolotea Trial θα λήξει και ο Χρήστης θα γίνει χρήστης Megavolotea και θα διέπεται, από εκείνη τη στιγμή, από τους όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Megavolotea που θα βρείτε στην παρακάτω παράγραφο ή κάνοντας κλικ εδώ.

Πίσω