Conditions of Carriage

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Ορισμοί

«Εισιτήριο» είναι οποιοδήποτε έγκυρο έγγραφο που παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς, ή το ισοδύναμό του σε μη έντυπη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, το οποίο εκδίδεται ή εγκρίνεται από τον Μεταφορέα ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

«Κοιν?ς κωδικ?ς» σημα?νει ?τι η Volotea μπορε? να πουλ?σει πτ?σεις που εκτελο?νται απ? ?λλους μεταφορε?ς με τους οπο?ους ?χει υπογρ?ψει μια σ?μβαση για αυτ?ν τον σκοπ?.

«Γενικοί Όροι Μεταφοράς» ή «Όροι» είναι οι γενικοί όροι σύμβασης του αερομεταφορέα για τους Επιβάτες και τις αποσκευές.

«Σύμβαση του Σικάγο» είναι η Σύμβαση για την Πολιτική Αεροπορία που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944.

«Σύμβαση του Μόντρεαλ» είναι η Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων για τις διεθνείς αερομεταφορές που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 28 Μαΐου 1999.

«Σύμβαση της Βαρσοβίας» είναι η Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων για τις διεθνείς αερομεταφορές, της 12ης Οκτωβρίου 1929.

Τα «Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ή SDR» αναφέρονται σε μια αξία, η ισοτιμία της οποίας καθορίζεται ανά διαστήματα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Νόμος περί Αεροναυτιλίας ή LNA» είναι ο Νόμος 48/1960 περί Αεροναυτιλίας της 21ης Ιουνίου.

«Απαγορευμένα αντικείμενα» είναι όλα τα αντικείμενα ή οι ουσίες, τα οποία, κατά την αερομεταφορά, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή τα προσωπικά είδη, όπως εκρηκτικά, αέρια, εύφλεκτα υγρά ή στερεά, δηλητηριώδεις, τοξικές ή μολυσματικές ουσίες, ραδιενεργές ή διαβρωτικές ουσίες.

«Επιβάτης» είναι οποιοσδήποτε κάτοχος Εισιτηρίου, εξαιρουμένων των μελών του πληρώματος.

«Βασιλικό Διάταγμα 1316/2001» είναι το Βασιλικό Διάταγμα 1316/2001 της 30ής Νοεμβρίου, το οποίο διέπει τη χορήγηση εκπτώσεων σε ναύλους προγραμματισμένων εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών για κατοίκους των Αυτόνομων Περιφερειών Κανάριων και Βαλεαρίδων Νήσων και των πόλεων Θέουτα και Μελίγια.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97» είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997, περί ευθύνης των αερομεταφορέων για την αεροπορική μεταφορά επιβατών και αποσκευών, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004» είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε επιβάτες, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005» είναι ο Κανονισμός αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006» είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008» είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 185/2010» είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών.

«Δελτίο ελέγχου αποσκευών» είναι το έγγραφο που πιστοποιεί τον έλεγχο των αποσκευών. Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει τον κωδικό αναγνώρισης της παραδοτέας αποσκευής της οποίας η κατοχή πιστοποιείται, και διευκολύνει την ανάκτηση σε περίπτωση απώλειας.

«Ναύλος» είναι το αντίτιμο σε ευρώ ή σε τοπικό νόμισμα το οποίο πρέπει να καταβληθεί στον Μεταφορέα ή στους πράκτορές του ή σε άλλους πωλητές Εισιτηρίων για την αεροπορική μεταφορά Επιβατών, καθώς και οι όροι εφαρμογής του εν λόγω αντιτίμου.

«Κάρτα επιβίβασης» είναι το έγγραφο, εκτός του Εισιτηρίου, το οποίο επιτρέπει στον Επιβάτη να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος και το οποίο μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα http://www.volotea.com έως 2 ώρες και 30 λεπτά πριν από την Πτήση, στον γκισέ του check-in ή στα σχετικά διαθέσιμα μηχανήματα στο αεροδρόμιο και στα γκισέ 35 λεπτά πριν από την Πτήση.

«Μεταφορέας» ή «Volotea»: αναφέρεται στην εταιρεία με την επωνυμία Volotea, S.L. με αριθμό φορολογικού μητρώου επιχείρησης (CIF): ES B64841927 και εταιρική έδρα στο Αεροδρόμιο των Αστουριών, Santiago del Monte (Castrillón), 33459, Ισπανία και είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο της Asturias, Φύλλο 64, Τόμος 4282, επιγραφή 2 AS-53816.

«Πτήση» είναι η Πτήση από ένα σημείο προέλευσης προς ένα σημείο προορισμού χωρίς προγραμματισμένες ενδιάμεσες στάσεις.

«Κράτηση» είναι η κράτηση που πραγματοποιεί ο Επιβάτης, μέσω της οποίας αγοράζει ένα ή περισσότερα Εισιτήρια για αντίστοιχες πτήσεις της Volotea, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες, και για την οποία, κατά την επιβεβαίωση της Κράτησης από τη Volotea, ορίζεται ένας αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Μεταφοράς.

Πίσω

2. Σκοπός και ισχύουσα νομοθεσία

Ο σκοπός των παρόντων Γενικών Όρων Μεταφοράς είναι η ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων δυνάμει των οποίων η Volotea διεξάγει τις δραστηριότητές της, δηλαδή τη μεταφορά Επιβατών και αποσκευών στον προορισμό που αναγράφεται στο Εισιτήριο και την παροχή, όπου υφίσταται, άλλων υπηρεσιών σχετικών με την εν λόγω αερομεταφορά.

Κάθε μεταφορά και υπηρεσία που παρέχεται από τον Μεταφορέα υπόκειται στην εξής νομοθεσία:

 1. Στους γενικούς όρους και διατάξεις που αναγράφονται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς,

 2. Στους συγκεκριμένους και ειδικούς όρους, κατά περίπτωση, οι οποίοι ισχύουν βάσει του Ναύλου και του αντίστοιχου δρομολογίου, και

 3. Σε σχετική διεθνή, κοινοτική και κρατική νομοθεσία επί του ζητήματος.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Μεταφοράς δεν παρακάμπτουν κανένα αναφαίρετο δικαίωμα του Επιβάτη το οποίο ισχύει σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Εάν το Εισιτήριο έχει αγοραστεί από πρόσωπο εκτός του Επιβάτη, ο αγοραστής πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να προσκομίσει στον Επιβάτη αντίγραφο των παρόντων Γενικών Όρων Μεταφοράς. Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώνει τον Επιβάτη για τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την Πτήση, εκτός εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται κατά την αγορά ανήκει στον Επιβάτη.

Οι Γενικοί Όροι βρίσκονται στη διάθεση του Επιβάτη στην ιστοσελίδα του Μεταφορέα (http://www.volotea.com/el/legal-conditions/conditions-of-carriage/), και αντίγραφο αυτών μπορεί να ληφθεί από τα κεντρικά γραφεία της Volotea στη διεύθυνση Calle Travessera de Gracia, 56, 4, 08006, Barcelona.

Πίσω

3. Εισιτήριο

Το Εισιτήριο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και θα ισχύει μόνο για την Πτήση που αναγράφεται σε αυτό και για το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ο Επιβάτης ή κάτοχος,  Θα επιτρέπονται μόνο αλλαγές στην ημερομηνία, την ώρα, το δρομολόγιο ή το όνομα του επιβάτη πριν από την αγορά αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στον πίνακα χρεώσεων του Παραρτήματος ΙΙ. Τα δικαιώματα του Επιβάτη που απορρέουν από το συμβόλαιο μεταφοράς με τη Volotea (περιλαμβανομένου του Εισιτηρίου) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εκχωρηθούν σε τρίτους.

Για την επαλήθευση της κατοχής του Εισιτηρίου, η Volotea μπορεί να ζητήσει έγγραφα ταυτοποίησης από τον Επιβάτη (Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο) κατά το check-in, τον έλεγχο ασφαλείας και την επιβίβαση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός των παραπάνω.

Εκτός των στοιχείων ταυτοποίησης του Επιβάτη και της Πτήσης, το Εισιτήριο θα περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες τις οποίες η Volotea θεωρεί απαραίτητες.

Πίσω

4. Τιμές

4.1 Γενικές διατάξεις

Η τιμή του Εισιτηρίου θα περιλαμβάνει μόνο τη μεταφορά από το αεροδρόμιο αναχώρησης έως το αεροδρόμιο προορισμού. Η τιμή δεν περιλαμβάνει επίγεια μεταφορά μεταξύ αεροδρομίων ή μεταξύ των αεροδρομίων ή τερματικών σταθμών της πόλης προορισμού. Δεν περιλαμβάνει, επίσης, παραδοθείσες συσκευασίες ή αποσκευές του Επιβάτη, εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Ναύλο του Εισιτηρίου.

Οι τιμές των Εισιτηρίων της Volotea εξαρτώνται από την προσφορά και τη ζήτηση, το δίκτυο προώθησης και τον ισχύοντα Ναύλο κάθε Εισιτηρίου.

4.2 Φόροι και χρεώσεις

Στις τιμές της Volotea συμπεριλαμβάνεται πάντα ΦΠΑ, καθώς και τυχόν χρεώσεις όπως ορίζονται από την εκάστοτε αεροπορική/κρατική αρχή. Λοιπές χρεώσεις για προαιρετικές ή πρόσθετες υπηρεσίες θα κοινοποιούνται ρητώς και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον Επιβάτη πριν από την πληρωμή. Όλες οι προαναφερθείσες έννοιες θα παρουσιάζονται αναλυτικά στην οθόνη συναλλαγών της ιστοσελίδας της Volotea.

Αυτά τα τέλη υπόκεινται σε αποφάσεις πέραν της βούλησης του Μεταφορέα, ενδέχεται επομένως να αυξηθούν ή να μειωθούν μετά την κράτηση αλλά πριν από την πτήση του Επιβάτη. Ο Επιβάτης έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, αντίστοιχα, να αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές, ενώ ο Επιβάτης εξουσιοδοτεί ρητά τη Volotea να χρεώσει την εν λόγω αύξηση ή να επιστρέψει τυχόν μείωση στην κάρτα με την οποία ο Επιβάτης πλήρωσε για το Εισιτήριο, εάν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τρόπος πληρωμής. Η Volotea μπορεί να ακυρώσει κρατήσεις Επιβατών που δεν πλήρωσαν με πιστωτική κάρτα για την κράτησή τους, ειδοποιήθηκαν για την αύξηση στα τέλη και δεν κατέβαλαν τη διαφορά πριν από την πτήση τους.

4.3 Ειδικές εκπτώσεις για μόνιμους κατοίκους και πολύτεκνους

Εάν ο Επιβάτης κατοικεί μόνιμα στις Αυτόνομες Πόλεις Θέουτα και Μελίγια, στις Βαλεαρίδες ή Κανάριες Νήσους ή ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια, μπορεί να επωφεληθεί από ειδικές εκπτώσεις στον κανονικό Ναύλο (δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικές προωθητικές ενέργειες).

Εάν ισχύει κάποια από τις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου, πρέπει να αναφερθεί κατά τη διαδικασία της Κράτησης. Η ειδική έκπτωση για μόνιμους κατοίκους και πολυτέκνους δεν θα ισχύει σε καμία περίπτωση για Επιβάτες που ζητούν αυτή την πίστωση μετά την ολοκλήρωση της Κράτησης.

Η Volotea δεν θα επιτρέπει στους Επιβάτες να επιβιβάζονται χωρίς την προσκόμιση επαρκών αποδεικτών στοιχείων ταυτοποίησης. Εάν το καθεστώς μόνιμου κατοίκου ή πολυτέκνου δεν πιστοποιείται και ο Επιβάτης θέλει ακόμη να επιβιβαστεί, ο Επιβάτης πρέπει να αγοράσει νέο, κανονικό εισιτήριο χωρίς καμία έκπτωση. Τα παραπάνω υπόκεινται στη διαθεσιμότητα, ενώ ο Επιβάτης πρέπει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ της αρχικής τιμής και της τιμής του νέου εισιτηρίου με βάση τον ναύλο που ισχύει την ημέρα της πτήσης. Διαφορετικά, ο Επιβάτης δεν θα μπορεί να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος και δεν θα επιστρέφεται η αξία του εισιτηρίου του.

 1. Μόνιμοι κάτοικοι

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ 1316/2001 και το Πρόσθετο Άρθρο 13 του Νόμου 17/2012 της 27ης Σεπτεμβρίου, οι Επιβάτες που διαμένουν στις Βαλεαρίδες, στις Κανάριες Νήσους, στη Θέουτα ή στη Μελίγια δικαιούνται 50% έκπτωση στους Ναύλους σε απευθείας Πτήσεις (απλή μετάβαση ή με επιστροφή) μεταξύ των εν λόγω Αυτόνομων Περιφερειών ή Πόλεων, αντίστοιχα, και της υπόλοιπης ισπανικής ενδοχώρας, καθώς και σε πτήσεις μεταξύ των εν λόγω νήσων. Επιβάτες που διαμένουν στη Θέουτα επωφελούνται από τις ίδιες εκπτώσεις για Πτήσεις προς ή από τα αεροδρόμια της Μάλαγα, της Χερέθ ή της Σεβίλλης.

  Το δικαίωμα της εν λόγω έκπτωσης αναγνωρίζεται στους Επιβάτες οι οποίοι αποδεικνύουν ότι διαμένουν στις Βαλεαρίδες, στις Κανάριες Νήσους, στη Θέουτα ή στη Μελίγια και είναι (i) Ισπανοί υπήκοοι, υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας που έχει υπογράψει τη σύμβαση ΕΟΧ ή της Ελβετίας, (ii) τα μέλη της οικογένειάς τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και έχουν άδεια διαμονής (derecho de residencia) ή άδεια μόνιμης διαμονής (derecho de residencia permanente), ή (iii) υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες (residentes de larga duración). Το δικαίωμα διαμονής θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ 1316/2001 και το Πρόσθετο Άρθρο 13 του Νόμου 17/2012 της 27ης Σεπτεμβρίου.

  Η έκπτωση θα ισχύει μόνο για τις Πτήσεις που έχουν σημείο προέλευσης τα νησιά, τη Θέουτα και τη Μελίγια και σημείο προορισμού οποιοδήποτε μέρος της ισπανικής ενδοχώρας και αντιστρόφως, με την εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου όσον αφορά τους κατοίκους της Θέουτα και της Μελίγια και τις πτήσεις μεταξύ των νήσων.

  Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση διαμονής στις Βαλεαρίδες, τις Κανάριες Νήσους, τη Θέουτα ή τη Μελίγια για την απόκτηση των προαναφερθέντων εκπτώσεων πρέπει να αποδεικνύεται μέσω έγκυρου πιστοποιητικού εγγραφής από δημοτικό συμβούλιο (certificado de empadronamiento).

  1. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 1316/2001, ως «ναύλος» νοείται το αντίτιμο το οποίο πρέπει να καταβάλουν οι Επιβάτες στη Volotea για τη μεταφορά των ίδιων και των αποσκευών τους, καθώς και τυχόν όροι που ισχύουν για τα εν λόγω αντίτιμα, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης και των όρων που προσφέρουν οι πράκτορες, άλλων βοηθητικών υπηρεσιών και, όπου υφίστανται, τελών υπηρεσιών. Θα συμπεριλαμβάνονται επίσης τυχόν ισχύοντες φόροι, τέλη και προμήθειες, εξαιρουμένου του τέλους χρήσης των υποδομών και του τέλους ασφάλειας αεροδρομίου.

  2. Οι Επιβάτες που επιθυμούν να τροποποιήσουν το Εισιτήριό τους, υπό τον όρο ότι ο επιλεγμένος Ναύλος επιτρέπει τις εν λόγω αλλαγές, θα πρέπει να σκεφτούν ότι (i) σε περίπτωση που μια πτήση αλλάζει προς/από προορισμό χωρίς έκπτωση σε προορισμό με έκπτωση, το καθεστώς μόνιμου κατοίκου θα ληφθεί υπόψη για τη νέα εκπτωτική διαδρομή και (ii) εάν μια πτήση με έκπτωση αλλάξει για διαδρομή χωρίς έκπτωση, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό για τη νέα πτήση χωρίς έκπτωση. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και μπορεί να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις.

  Κατά τη διαδικασία της Κράτησης, ο Επιβάτης πρέπει να δηλώσει το καθεστώς μόνιμης κατοικίας για να αποκτήσει αυτή την έκπτωση. Η επικύρωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά την έκδοση του εισιτηρίου. Οι Επιβάτες των οποίων το καθεστώς μόνιμης κατοικίας δεν επικυρώθηκε ηλεκτρονικά πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στο γραφείο του check-in ή/και στην πύλη για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την έκπτωση των μόνιμων κατοίκων:

  (i) Ισπανοί υπήκοοι, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας και Ελβετίας: πιστοποιητικό του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι (ταξιδιωτικό πιστοποιητικό) μαζί με δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

  (ii) Ισπανοί υπήκοοι κάτω των 14 ετών που δεν έχουν ισπανικό δελτίο ταυτότητας: πιστοποιητικό του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι.

  (iii) Υπήκοοι εκτός ΕΕ: πιστοποιητικό του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι (ταξιδιωτικό πιστοποιητικό) μαζί με την κάρτα διαμονής τους που πρέπει να δηλώνει τη συγγένειά τους με υπήκοο της ΕΕ ή με επί μακρόν διαμένοντα ή μόνιμο κάτοικο.

  (iv) Διαπιστευτήρια για υπηκόους εκτός ΕΕ με επί μακρόν διαμονή στην ΕΕ: έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής μαζί με την κάρτα διαμονής που δηλώνει το έγκυρο καθεστώς τους ως επί μακρόν διαμενόντων.

 2. Πολύτεκνες οικογένειες

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης FOM 3837 της 28ης Νοεμβρίου 2006, σύμφωνα με τον Νόμο 40 της 18ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την προστασία των πολυτέκνων και με πρόσθετους νόμους, οι Επιβάτες που επιθυμούν έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού πρέπει να το δηλώσουν κατά την Κράτησή τους και να προσκομίσουν δελτίο ταυτότητας και πιστοποιητικό πολυτεκνίας κατά τη διαδικασία check-in στο σχετικό γκισέ ή στην πύλη αναχώρησης για την επιβεβαίωση αυτού του καθεστώτος. Οι Επιβάτες πρέπει να προσκομίζουν έγκυρα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Αυτόνομη Κοινότητα ή Πόλη.

  Τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που επιθυμούν επιπλέον έκπτωση λόγω μόνιμης κατοικίας πρέπει επίσης να το δηλώσουν κατά την Κράτησή τους σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.

4.4 Επιστροφή του αντιτίμου

Εκτός των διατάξεων των παρόντων Όρων και εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον Ναύλο ή στην αντίστοιχη ασφάλεια ακύρωσης, η Volotea δεν ευθύνεται εάν ο Επιβάτης δεν χρησιμοποιήσει το Εισιτήριο για την αντίστοιχη Πτήση. Τα παραπάνω δεν γεννούν καμία απολύτως υποχρέωση της Volotea να επιστρέψει το αντίτιμο.

Παρομοίως, εάν ο Επιβάτης δεν χρησιμοποιήσει το Εισιτήριο, η Volotea δεν επιστρέφει τον επίναυλο καυσίμων, διοικητικά τέλη, φόρους ή άλλα ποσά που κατέβαλε ο Επιβάτης για τη συμφωνημένη Πτήση. Ωστόσο, η Volotea θα πρέπει να προβεί στην επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο Επιβάτης ως Τέλη Αερολιμένα και Ασφάλειας κατόπιν σχετικού αιτήματος του Επιβάτη, μειωμένου κατά 5 ευρώ ανά πτήση και επιβάτη για διοικητικές δαπάνες.

4.5 Εξαιρετικές περιστάσεις

Εν γένει, η Volotea δεν ευθύνεται για τη μη χρήση του Εισιτηρίου από τον Επιβάτη και επομένως η αξία του δεν θα επιστρέφεται εκτός και αν συντρέχουν περιστάσεις ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος και αυτές έχουν εγκριθεί δεόντως από τη Volotea

Ο επιβάτης, σε μια ειδική περίσταση που θα τον εμποδίζε να πραγματοποιήσει το ταξίδι, θα απευθύνει στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Volotea την αντίστοιχη ενημέρωση και ένα αντίγραφο των εγγράφων που θα πιστοποιούν αυτή την ειδική περίσταση. Για το σκοπό αυτό, ο επιβάτης θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο επικοινωνίας που διατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση https://www.volotea.com/es/contacto/email

Ειδικότητα, για την πιστοποίηση μιας επείγουσας χειρουργικής επέμβασης  ή τον θάνατο ενός συγγενή, συζύγου ή με έγγαμου συντρόφου, γίνονται αποδεκτά ιατρικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά θανάτου αντίστοιχα, που θα πρέπει να προσκομιστούν εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του έκτακτου συμβάντος. Δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερημένα αιτήματα, με την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας   .

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το συμβάντα πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων τηλεφωνικά στη Volotea πριν από την αναχώρηση της σχετικής πτήσης.

4.6 Δωρεάν εισιτήρια

Οι Επιβάτες που ταξιδεύουν με δωρεάν Εισιτήρια δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους υπόλοιπους Επιβάτες στον Κανονισμό 261/2004, σχετικά με την ακύρωση και τις καθυστερήσεις Πτήσεων ή τις υπεράριθμες κρατήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορούν να πιστοποιήσουν τον λόγο του δωρεάν Εισιτηρίου ανά πάσα στιγμή.

4.7 Τιμολόγια

Η Volotea θα εκδίδει τιμολόγια σε όσους Επιβάτες το ζητήσουν ρητά είτε μέσω τηλεφώνου στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω της ιστοσελίδας.

4.8 Νόμισμα

Το αντίτιμο του Εισιτηρίου, οι φόροι, τα τέλη, οι χρεώσεις και λοιπά πρόσθετα έξοδα θα καταβάλλονται σε ευρώ. Ωστόσο, η Volotea μπορεί να αποδεχθεί κι άλλα νομίσματα για την πληρωμή, εάν το κρίνει ορθό σύμφωνα με τα κριτήριά της, και νομιμοποιείται να ορίσει την τιμή συναλλάγματος λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του νομίσματος στις διεθνείς αγορές και, κατά περίπτωση, άλλα πρόσθετα αντικειμενικά κριτήρια, όπως διοικητικές δαπάνες.

Πίσω

5. Κράτηση και θέσεις

5.1 Προϋποθέσεις ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η κράτηση θέσης σε μια πτήση επιβεβαιώνεται κατά την έκδοση του εισιτηρίου από τον μεταφορέα. Δεν απαιτείται πρόσθετη επιβεβαίωση της κράτησης.

5.2 Αλλαγές στην ΚΡΑΤΗΣΗ

Οι ναύλοι της Volotea δεν περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αλλαγής της κράτησης. Εντούτοις, η ημερομηνία, το δρομολόγιο, η ώρα πτήσης και ο αριθμός των επιβατών των εισιτηρίων που αγοράστηκαν στην ιστοσελίδα της Volotea ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι αλλαγές επιφέρουν χρέωση ανά επιβάτη και πτήση συν τη διαφορά ναύλου μεταξύ του αρχικού και του νέου εισιτηρίου (συν τυχόν φόρους και τέλη που μπορεί να ισχύουν).

Οι αλλαγές στην Κράτηση μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να γίνονται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την Πτήση, εκτός εάν έχει αγοραστεί το σχέδιο Flex, οπότε πρέπει να γίνονται τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν από την Πτήση. Τα εισιτήρια που εκδίδονται μέσω άλλων δικτύων πώλησης μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους αλλαγών.

5.3 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι Ναύλοι μπορούν να αλλάξουν έως και τη στιγμή επιβεβαίωσης της Κράτησης. Εφόσον επιβεβαιωθεί η Κράτηση, δεν επιτρέπεται ακύρωση, εκτός εάν έχει αγοραστεί το σχέδιο Flex. Το αντίτιμο του Εισιτηρίου πρέπει να καταβάλλεται πλήρως κατά την επιβεβαίωση της Κράτησης. Εάν η πληρωμή δεν επικυρωθεί εντός 24 ωρών, νοείται ότι η Σύμβαση Μεταφοράς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ότι η Κράτηση χάθηκε, οπότε, δεν ισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

5.4 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ο αγοραστής ή ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει θέση στο αεροσκάφος κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης με επιπλέον χρέωση. Εάν ο επιβάτης δεν επιλέξει θέση την ώρα της κράτησης ή αγοράς, η Volotea θα ορίζει αυτόματα μια θέση στον επιβάτη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και χωρίς χρέωση.

Εάν ο επιβάτης θελήσει αργότερα να αλλάξει μια θέση που είχε κρατήσει προηγουμένως, η Volotea θα ορίσει νέα θέση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ή την επιλογή, αλλά δεν θα επιστρέψει το επιπλέον αντίτιμο που καταβλήθηκε για την πρώτη θέση.

Το πλήρωμα της πτήσης ή της καμπίνας δικαιούται να αλλάξει τις θέσεις των επιβατών αν και εφόσον θεωρείται απαραίτητο για την ασφάλεια της πτήσης. Οι παραπάνω αλλαγές μπορεί να είναι δικαιολογημένες στην περίπτωση θέσεων στις σειρές των εξόδων κινδύνου, εάν σε αυτές κάθονται μεγαλόσωμα ή ογκώδη άτομα που απαιτούν επέκταση ζώνης ασφαλείας, επιβάτες με κινητικές δυσκολίες, έγκυες, επιβάτες με μικρά παιδιά, επιβάτες με αναπηρίες ή επιβάτες που δεν μπορούν να βοηθήσουν το πλήρωμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς διεθνούς αεροπορίας που ισχύουν για τους επιβάτες αυτών των θέσεων.

Εάν η Volotea τοποθετήσει τον επιβάτη σε θέση χαμηλότερης κατηγορίας, θα του επιστρέψει έως το 75% της διαφοράς στο αντίτιμο, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, εντός επτά ημερών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004.

5.5 ΣΧΕΔΙΟ FLEX

Το σχέδιο Flex είναι διαθέσιμο για όλες τις Πτήσεις και συμπεριλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρθηκαν στην ενότητα 5 του παρόντος:

(i) Απεριόριστη ευελιξία στην αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας της Πτήσης.

(ii) Ακύρωση της Κράτησης εντός τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών πριν από την αναχώρηση της πτήσης από το σημείο προέλευσης.

5.5.1 Αλλαγή στην ημερομηνία και ώρα της Κράτησης με το σχέδιο Flex

Εάν το σχέδιο Flex αγοραστεί κατά τη διαδικασία κράτησης, επιτρέπεται απεριόριστος αριθμός δωρεάν αλλαγών στην ημερομηνία και ώρα αναχώρησης της Κράτησης Πτήσης. Ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει μόνο τη διαφορά, εάν υπάρχει, του αντιτίμου μεταξύ της αρχικής Κράτησης Πτήσης και της εναλλακτικής Πτήσης τη στιγμή της αλλαγής. Οι αλλαγές στην κράτηση που παρέχονται από το σχέδιο Flex εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα θέσεων στις εναλλακτικές Πτήσεις. Ο Πελάτης μπορεί να κάνει αλλαγές στην Κράτηση με το σχέδιο Flex τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της αρχικής Κράτησης. Διαφορετικά, χάνει το δικαίωμα αλλαγών.

Το σχέδιο Flex μπορεί να ακυρωθεί δωρεάν, εάν ο Πελάτης το ζητήσει μέσω του Δικτύου Επικοινωνίας της Volotea εντός των πρώτων εικοσιτεσσάρων (24) ωρών μετά την επιβεβαίωση της αρχικής Κράτησης. Σε αυτή την περίπτωση, η υπηρεσία θα ακυρωθεί και στον Πελάτη θα επιστραφεί ολόκληρο το αντίτιμο που πλήρωσε για το σχέδιο Flex.

Εάν ο Πελάτης αποφασίσει να αλλάξει την ώρα πτήσης της Κράτησης σύμφωνα με το σχέδιο Flex, ο ίδιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών σε άλλες συμφωνίες πέραν της Πτήσης, π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτου, ασφάλεια, διαμονή, είτε οι εν λόγω υπηρεσίες διαφημίζονταν ή παρέχονταν στην ιστοσελίδα της Volotea, www.volotea.com, είτε όχι.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν ο Πελάτης έχει κάνει κράτηση για αθλητικό εξοπλισμό, παραδιδόμενες αποσκευές ή άλλο προϊόν που παρέχεται από τη Volotea για την Πτήση, τα εν λόγω επιπλέον σχετικά με την πτήση προϊόντα και υπηρεσίες θα μεταφέρονται αυτόματα με την αλλαγή της Κράτησης.

5.5.2 Ακύρωση της Κράτησης με το σχέδιο Flex

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει μια Κράτηση Πτήσης με το σχέδιο Flex χωρίς βάσιμη αιτία. Η ακύρωση πρέπει να γίνεται πάντα τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πρώτης διαδρομής. Εάν ο Επιβάτης έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη διαδρομή της Κράτησης, δεν μπορεί να ακυρωθεί η άλλη διαδρομή.

Σε περίπτωση που ο Επιβάτης αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης, θα πιστωθεί στον Εικονικό πιστωτικό λογαριασμό στο Προφίλ Χρήστη της Κράτησης ποσό ίσο με το αντίτιμο της ακυρωθείσας Κράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων Υπηρεσίας Εξαργύρωσης Πίστωσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσεις στο λογαριασμό σου το ποσό της συνολικής αξίας της ακυρωθείσας κράτησης, με εξαίρεση τη χρέωση λόγω χρήσης της υπηρεσίας Plan Flex, καθώς και, κατά περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν επιβαρύνσεις λόγω χρήσης κάρτας. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται σε χρήματα το αντίτιμο της ακυρωθείσας Κράτησης.

Ο Πελάτης μπορεί να ανταλλάξει τις Πιστωτικές Μονάδες εντός περιόδου ΕΝΟΣ (1) έτους μετά την ημερομηνία ακύρωσης της Κράτησης, μετά το πέρας της οποίας λήγουν. Οι εν λόγω Πιστωτικές Μονάδες μπορούν να ανταλλαχθούν με Κρατήσεις για οποιαδήποτε πτήση της Volotea. Σε καμία περίπτωση, οι Πιστωτικές Μονάδες δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

5.5.3 ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5.5.3.1. Ορισμοί

«Υπηρεσία Εξαργύρωσης Πίστωσης»: Η Υπηρεσία Εξαργύρωσης Πίστωσης του σχεδίου Flex περιλαμβάνει (i) όλες τις διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με την Πίστωση που μπορεί να ληφθεί, εάν το σχέδιο Flex αγοράστηκε κατά τη διαδικασία Κράτησης, (ii) τις υπηρεσίες που μπορούν να αγοραστούν μέσω της εξαργύρωσης Πίστωσης και (iii) τις Πιστωτικές Μονάδες που απαιτούνται για κάθε συναλλαγή εξαργύρωσης.

«Πιστωτικές Μονάδες»: είναι αυτές που λαμβάνονται από τους Χρήστες που ταυτοποιούνται ως τέτοιοι και οι οποίες προκύπτουν αποκλειστικά στην περίπτωση που οι Χρήστες αγόρασαν το σχέδιο Flex κατά τη διαδικασία Κράτησης και, μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών, αποφάσισαν να ακυρώσουν την Κράτηση, ενώ όλα τα παραπάνω υπόκεινται στους Όρους του σχεδίου Flex.

5.5.3.2 Συμμετοχή στο Προφίλ Χρήστη

Σε κάθε Χρήστη αντιστοιχεί ένας προσωπικός και μη μεταβιβάσιμος Πιστωτικός λογαριασμός, στον οποίο θα καθορίζεται το ποσό των προαναφερόμενων Μονάδων ώστε να εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή το υπόλοιπό του, καθώς και το ιστορικό των προϊόντων και υπηρεσιών που αγόρασε ηλεκτρονικά ο Χρήστης μέσω της ιστοσελίδας www.volotea.com. Στην περίπτωση λήξης της Υπηρεσίας Εξαργύρωσης Πίστωσης, οι Χρήστες της που έχουν Μονάδες μπορούν να τις εξαργυρώσουν σύμφωνα με την προθεσμία λήξης που ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Η Υπηρεσία Εξαργύρωσης Πίστωσης θα ακυρώνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη και όσα ορίζονται παραπάνω σε αυτή την παράγραφο δεν θα ισχύουν σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή νομικών απαιτήσεων που παρεμποδίζουν τη συνέχιση ή την εφαρμογή της.

Οι Μονάδες που δεν έχουν εξαργυρωθεί θα λήγουν σε ΕΝΑ (1) έτος από την απόκτησή τους, μετά την ακύρωση της Κράτησης με το σχέδιο Flex.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προφίλ Χρήστη, ανατρέξτε στους Όρους του Προφίλ Χρήστη.

5.5.3.3 Απόκτηση Πιστωτικών Μονάδων

1. Οι Μονάδες θα λαμβάνονται εφόσον: (i) το σχέδιο Flex αγοράζεται κατά τη διαδικασία της Κράτησης, (ii) ο Χρήστης αποφάσισε, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του σχεδίου Flex, να ακυρώσει την Κράτηση και (iii) τη στιγμή της προαναφερθείσας αγοράς ή απόκτησης, ο Επιβάτης ταυτοποιείται ως Χρήστης ή εγγράφεται κατά τη διαδικασία ακύρωσης της Κράτησης.

2. Ο Πιστωτικός λογαριασμός θα ενημερώνεται καθημερινά σύμφωνα με τις Μονάδες που λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες της προαναφερθείσας Υπηρεσίας Εξαργύρωσης Πίστωσης.

3. Οι Μονάδες δεν μπορούν να μεταβιβάζονται μεταξύ των Χρηστών. Ωστόσο, οι Χρήστες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στα εισιτήρια που αγοράζουν εξαργυρώνοντας την πίστωση και μέσω του Προφίλ Χρήστη, έναν ή περισσότερους δικαιούχους που μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αποκτήθηκαν μέσω της προαναφερθείσας εξαργύρωσης.

5.5.3.4 Εξαργύρωση Πιστωτικών Μονάδων

1. Προκειμένου ο Χρήστης να εξαργυρώσει τις Μονάδες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξαργύρωσης Πίστωσης, πρέπει να ταυτοποιηθεί ως Χρήστης, επαληθεύοντας την ταυτότητά του ηλεκτρονικά. Εάν, για τεχνικούς λόγους, οι Μονάδες δεν μπορούν να εξαργυρωθούν ηλεκτρονικά, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Volotea μέσω οποιουδήποτε άλλου Δικτύου Επικοινωνίας, όπου προσφέρονται άλλες εναλλακτικές λύσεις.

2. Οι Μονάδες μπορούν να εξαργυρωθούν για υπηρεσίες και προϊόντα της Volotea, όπως και για εισιτήρια πτήσεων της Volotea, αλλά σε καμία περίπτωση για προϊόντα ή υπηρεσίες που πωλούνται από τρίτους, ακόμη κι αν διαφημίζονται ή διατίθενται στην ιστοσελίδα της Volotea. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει χρηματική εξαργύρωση των Μονάδων.

3. Για την εξαργύρωση Μονάδων για αεροπορικά εισιτήρια, ισχύουν οι εξής κανόνες:

 1. Πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες θέσεις εκ των προτέρων.
 2. Αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο σε εισιτήρια που εκδόθηκαν και αγοράστηκαν με Μονάδες, αν το ίδιο το εισιτήριο επιτρέπει αλλαγές και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Όρους Μεταφοράς της Volotea.
 3. Τέλος, μπορεί να περιορίσει τις εκπτώσεις σε συγκεκριμένους ναύλους. Ειδικότερα, οι εκπτώσεις ή η χρήση των πόντων στο λογαριασμό Volotea δεν ισχύουν για τις πτήσεις με ναύλους προσφοράς.

Η Volotea μπορεί να αλλάξει την Υπηρεσία Εξαργύρωσης Πίστωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε ενημέρωση ή αλλαγή στους παρόντες όρους θα δημοσιεύεται πάντα στη σελίδα http://www.volotea.com/el/legal-conditions/conditions-of-carriage/

5.6 Όροι υπηρεσίας κατοχύρωσης ναύλου

Με την υπηρεσία αυτή μπορείς να κατοχυρώσεις την τρέχουσα τιμή της επιλεγμένης πτήσης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, για να μην σου ξεφύγει η πτήση ενώ μπορείς παράλληλα να ολοκληρώσεις την αγορά σου με ησυχία οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της περιόδου κατοχύρωσης ναύλου. Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από τον αριθμό των επιβατών, τη διαδρομή, καθώς και το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας αναζήτησης και της ημερομηνίας πτήσης. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διαθέτεις την κατοχύρωση ναύλου αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή της πληρωμής της υπηρεσίας. Θα λάβεις ένα e-mail με τα στοιχεία της υπηρεσίας σου και τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσεις να επιβεβαιώσεις την κράτησή σου όταν το επιθυμείς εντός του χρονικού διαστήματος κατοχύρωσης ναύλου.

Πριν από τη λήξη του διαστήματος κατοχύρωσης τιμής, οφείλεις να ολοκληρώσεις την αγορά της επιλεγμένης πτήσης χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή από το e-mail επιβεβαίωσης σχετικά με την κατοχύρωση του ναύλου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να ανοίξεις τον υπερσύνδεσμο που σου παρέχεται στο e-mail και να ακολουθήσεις τα βήματα που απαιτούνται για μια συνήθη κράτηση. Μην ξεχνάς ότι η κράτησή σου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για την πτήση που έχεις επιλέξει και για τον αριθμό των επιβατών σε σχέση με τους οποίους έχεις κατοχυρώσει τον ναύλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πληρωμή της κράτησης, η κράτηση υπόκειται στους ίδιους όρους υπηρεσίας όπως οποιαδήποτε άλλη κράτηση με τη Volotea.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης αγοράς της επιλεγμένης πτήσης εντός του χρονικού διαστήματος κατοχύρωσης ναύλου, η υπηρεσία αυτή λήγει αυτομάτως. Εάν επιθυμείς να ταξιδέψεις ακόμα με τη Volotea, πρέπει να πραγματοποιήσεις νέα αναζήτηση με τους ναύλους που είναι διαθέσιμοι εκείνη τη στιγμή στον δικτυακό τόπο της Volotea.

Η υπηρεσία κατοχύρωσης ναύλου ίσως δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις πτήσεις, ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών, τη διαδρομή, καθώς και το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αναζήτησής σου και την ημερομηνίας της πτήσης. Επιπλέον, η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει σε ποιες πτήσεις προσφέρεται η εν λόγω υπηρεσία και σε ποιες δεν προσφέρεται. Εάν πρόκειται να πραγματοποιήσεις μια κράτηση πτήσης μετ' επιστροφής, θυμήσου ότι η κατοχύρωση ναύλου πρέπει να πραγματοποιηθεί και για τις δύο τιμές, τόσο για την μετάβαση όσο και για την επιστροφή. Ποτέ για μόνο μία εκ των δύο πτήσεων.

Η τιμή της υπηρεσίας κατοχύρωσης ναύλου δεν εκπίπτει από την τιμή της επιλεγμένης πτήσης ή άλλων προσθέτων υπηρεσιών που τυχόν συμπεριλαμβάνονται στην κράτησή σου.

Πίσω

6. Αποσκευές

6.1 Γενικές διατάξεις

Οι Ναύλοι της Volotea δεν συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά αποσκευών πέραν των αποσκευών στην καμπίνα. Επομένως, ο Επιβάτης που θέλει να παραδώσει κάποιο πακέτο ή αποσκευή θα καταβάλει επιπλέον τέλος ανά πτήση, το οποίο αναγράφεται στον πίνακα χρεώσεων υπηρεσιών.

Ο Επιβάτης θα πρέπει να επισυνάψει ετικέτα αναγνώρισης στην αποσκευή του με στοιχεία της ταυτότητάς του. Η Volotea θα είναι υπεύθυνη για την αποσκευή του Επιβάτη από τη στιγμή που αυτή παραδίδεται. Ο Μεταφορέας θα δίνει στον Επιβάτη ένα Δελτίο ελέγχου αποσκευών με κωδικό αναγνώρισης, το οποίο θα επισυνάπτεται, επίσης, στην αποσκευή και θα πρέπει να φυλάσσεται από τον Επιβάτη μέχρι την παραλαβή της.

6.2 Περιορισμοί στις αποσκευές

Τα παρακάτω δεν μπορούν να μεταφερθούν ως αποσκευές:

 1. Αντικείμενα τα οποία, σύμφωνα με τον Μεταφορέα, δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, το πλήρωμά του ή άλλους Επιβάτες. Παρομοίως, όλα τα είδη ή αντικείμενα τα οποία ορίζονται ως τέτοια από την ΙCΑΟ (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) και την ΙΑΤΑ (∆ιεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών).

 2. Εύθραυστα ή/και ευπαθή αντικείμενα, μετρητά ή διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, συνάλλαγμα, μεταβιβάσιμα χρεόγραφα, πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα, ηλεκτρονικές συσκευές, υπολογιστές, αντικείμενα αξίας και έγγραφα ταυτότητας.

 3. Πυροβόλα και λοιπά όπλα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα για κυνήγι ή αθλητισμό. Τα κυνηγετικά και όπλα σκοποβολής μπορούν να παραδοθούν ως αποσκευές κατά τον έλεγχο των αποσκευών, εφόσον δεν είναι άδεια από σφαίρες ή σκάγια, ασφαλισμένα και σε ειδική συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά την Πτήση. Ο Επιβάτης θα πρέπει να ενημερώσει για τη μεταφορά όπλων κατά την κράτηση και να υποβάλει την αντίστοιχη άδεια. Ο Επιβάτης οφείλει να ενημερωθεί για τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα. Εκτός του όπλου, ο Επιβάτης μπορεί να μεταφέρει πυρομαχικά με μέγιστο βάρος 5 κιλά, κατάλληλα συσκευασμένα, ξεχωριστά από το όπλο. Το όπλο και τα πυρομαχικά δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στον ίδιο περιέκτη. Η μεταφορά πυρομαχικών υπόκειται στους διεθνείς κανονισμούς περί μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων.

 4. Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέπει την παράδοση παλαιών αιχμηρών όπλων (σπαθιά, μαχαίρια και στιλέτα) ως αποσκευών.

 5. Έμβια ζώα, με επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων.

 6. Όλα τα τρόπαια κυνηγιού ή προϊόντα ζωών που προέρχονται από κυνήγι, συμπεριλαμβανομένων (μερών) ζώων, απαγορεύονται στα καταχωρημένα αποσκευές ή στην χειραποσκευή. Αυτή η πολιτική έχει ως στόχο την προστασία της άγριας ζωής από την εξαφάνιση και την άμεση βλάβη, αντανακλώντας τη δέσμευση της Volotea για τον ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την αφοσίωσή της στις υπεύθυνες πρακτικές. Δεν μεταφέρουμε φορτία.

 7. Αντικείμενα των οποίων η μεταφορά δεν είναι κατάλληλη, σύμφωνα με τον Μεταφορέα, λόγω του βάρους, των χαρακτηριστικών, του μεγέθους, του σχήματος ή της φύσης τους.

 8. Είδη ή αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης ή προορισμού της μεταφοράς.

6.3 Είδη που θεωρούνται Επικίνδυνα Αντικείμενα

Αντικείμενα που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για το αεροσκάφος ή τους επιβάτες ή τα αγαθά που βρίσκονται εντός του αεροσκάφους, όπως εκείνα που προσδιορίζονται στους Κανονισμούς περί Επικίνδυνων Εμπορευμάτων της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της Διεθνούς Ένωσης Aεροπορικών Μεταφορών (IATA) (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, φιάλες αερίου, εύφλεκτα υγρά και στερεά, δηλητήριo, ραδιοενεργό υλικό, διαβρωτικές ουσίες, πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά) δεν μπορούν να γίνουν δεκτά για μεταφορά στον χώρο αποσκευών ή στην καμπίνα επιβατών, εκτός εάν υπάρχει ρητή προηγούμενη συγκατάθεση της Volotea προς τούτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα εμπορεύματα, παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τους κανονισμούς μας. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα αντικείμενα που μπορείτε να μεταφέρετε στην καμπίνα ή να παραδώσετε για μεταφορά στον χώρο αποσκευών, ή εάν έχετε απορίες σχετικά με τo εάν και πού μπορούν να μεταφερθούν συγκεκριμένα αντικείμενα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν από την πτήση σας ή να απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης εισιτηρίων ή εξυπηρέτησης πελατών κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο.

6.4 Δικαίωμα άρνησης μεταφοράς αποσκευής

Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να μην μεταφέρει αντικείμενα για λόγους ασφαλείας ή λειτουργίας.

6.5 Δικαίωμα έρευνας αποσκευής από τον Μεταφορέα

Στα πλαίσια των διατάξεων του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Αερομεταφορών για την Πολιτική Αεροπορία και της υπόλοιπης εφαρμοστέας νομοθεσίας, για λόγους ασφαλείας, ο Μεταφορέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές   ανά πάσα στιγμή και αμέσως μόλις η αποσκευή παραδοθεί από τον Επιβάτη και διενεργηθεί έλεγχος   της αποσκευής με τα απαραίτητα τεχνικά ή ανθρώπινα μέσα. Η αποδοχή των παρόντων Όρων σημαίνει ότι ο Επιβάτης συναινεί  στη διενέργεια ελέγχου στις αποσκευές του για το οποίο η   Volotea θα παρέχει οποιαδήποτε συνεργασία της ζητηθεί από τις αρμοδιες αρχές του αεροδρομίου.

Για τον σκοπό αυτό, ο Μεταφορέας θα μπορεί να ζητήσει από τον Επιβάτη να επιτρέψει οποιονδήποτε έλεγχο είναι απαραίτητος για λόγους ασφάλειας. Εφόσον χρειαστεί, η αποσκευή θα μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες αρχές και γι’ αυτό η Volotea θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη.

Η Volotea δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστούν οι ελεχθείσες αποσκευές (όπως σπάσιμο κλειδαριών, σφραγίδων ή καταστροφή συσκευασίας) ως συνέπεια των ερευνητικών εργασιών

6.6 Βάρος αποσκευών ανά Επιβάτη

Οι αποσκευές που παραδίδονται από τον Επιβάτη και για τις οποίες υπάρχει επιπλέον χρέωση, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20 κιλά ανά τεμάχιο.

6.7 Υπέρβαρο

Εάν οι παραδοτέες αποσκευές υπερβαίνουν το όριο της παραπάνω ενότητας, ο Επιβάτης που θέλει να παραδώσει υπέρβαρο έως και 32 κιλά ανά τεμάχιο θα επιβαρυνθεί με επιπλέον χρέωση. Κάθε επιβάτης μπορεί να παραδώσει αποσκευές με μέγιστο συνολικό βάρος 50 κιλών. Η Volotea μπορεί να αρνηθεί να μεταφέρει όλες ή μέρος των αποσκευών που υπερβαίνουν αυτό το όριο, εάν το απαιτούν οι συνθήκες της Πτήσης.

6.8 Αποσκευές καμπίνας

Κάθε επιβάτης μπορεί να πάρει μαζί του στην καμπίνα 1 μικρή τσάντα χειρός με διαστάσεις που, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 40 x 30 x 20 εκ. Επιπλέον, αν ο επιβάτης έχει αγοράσει την υπηρεσία επιβίβασης προτεραιότητας θα μπορεί να πάρει μαζί του και 1 βαλίτσα καμπίνας που δεν θα υπερβαίνει τα 55 x 40 x 20 εκ. Τα δύο τεμάχια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν από κοινού τα 10 κιλά βάρους.

Λόγω του περιορισμένου χώρου μπορούν να μεταφερθούν στην καμπίνα μόνο 85 βαλίτσες (55 x 40 x 20 εκ). Οι επιπλέον βαλίτσες θα πρέπει να μεταφερθούν δωρεάν στον αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους.

Οι αποσκευές καμπίνας που παραβαίνουν τους κανονισμούς της εταιρείας, δηλαδή υπερβαίνουν τον αριθμό, το βάρος ή/και τις διαστάσεις που προαναφέρονται, θα αφαιρούνται στην πύλη επιβίβασης και θα αποθηκεύονται στον αντίστοιχο χώρο του αεροσκάφους, με επιπλέον χρέωση η οποία αναγράφεται στον πίνακα χρεώσεων υπηρεσιών.

Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να αρνηθεί την επιβίβαση των Επιβατών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποσκευών καμπίνας που προαναφέρονται.

Οι αποσκευές καμπίνας θα πρέπει να τοποθετούνται στα κλειστά ντουλαπάκια στο επάνω μέρος της καμπίνας, κάτω από το κάθισμα του Επιβάτη ή όπου αλλού υποδεικνύει το πλήρωμα καμπίνας ανά πάσα στιγμή. Ο Επιβάτης ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στη Volotea ή σε τρίτους εξαιτίας των αποσκευών του, εκτός εάν αυτές προκλήθηκαν εξαιτίας αμέλειας εκ μέρους της Volotea.

Τα αντικείμενα (όπως μουσικά όργανα και παρόμοια αντικείμενα) που δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαστάσεων για τις χειραποσκευές, αλλά, λόγω των χαρακτηριστικών τους, δεν μπορούν να παραδοθούν ως αποσκευές, θα γίνονται αποδεκτά για μεταφορά εντός της καμπίνας μετά από προηγούμενη ειδοποίηση 24 ωρών προς τη Volotea. Η Volotea θα πρέπει να επιτρέψει τη μεταφορά αυτού του είδους αντικειμένων στην καμπίνα και θα απαιτεί την καταβολή επιπλέον ποσού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 185/2010, τα ακόλουθα αντικείμενα δεν επιτρέπονται ως αποσκευές καμπίνας:

 1. Πυροβόλα όπλα και άλλες συσκευές που εκτοξεύουν βλήματα, όπως πιστόλια, τόξα, δίκαννα, τυφέκια, καραμπίνες, κ.λπ.

 2. Συσκευές αναισθητοποίησης όπως, για παράδειγμα, ηλεκτρικά όπλα, σπρέι ακινητοποίησης ή παράλυσης, σπρέι πιπεριού, κ.λπ.

 3. Αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα, όπως τσεκούρια, μαχαίρια, παγοκόφτες, ψαλίδια και μαχαίρια με λεπίδες μεγαλύτερες των 6 εκ., σπαθιά, κ.λπ.

 4. Επαγγελματικά εργαλεία που μπορούν είτε να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό είτε να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, όπως τρυπάνια, πριόνια, καμινέτα, κ.λπ.

 5. Μη αιχμηρά εργαλεία ή αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, όπως μπαστούνια του μπέιζμπολ, ρόπαλα, εξοπλισμός πολεμικών τεχνών, κ.λπ.

 6. Εύφλεκτες ουσίες και συσκευές, όπως πυρομαχικά, νάρκες, χειροβομβίδες, δυναμίτης, πυρίτιδα, κ.λπ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 185/2010, δοχεία με υγρά, αερολύματα και τζελ και προϊόντα παρόμοιας σύστασης μπορούν να μεταφέρονται μόνο ως χειραποσκευή (π.χ., οδοντόπαστα, τζελ μαλλιών, ποτά, σούπες, άρωμα, αφρός ξυρίσματος, αερόλυμα, σάλτσες, κ.λπ.) με την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται σε δοχεία με χωρητικότητα το πολύ 100 ml, τα οποία τοποθετούνται μέσα σε διαφανή σακούλα με μέγιστη χωρητικότητα 100 cc και τελείως σφραγισμένη (σακούλα STEB). Επιτρέπεται μόνο μία σακούλα ανά Επιβάτη.

Η μεταφορά υγρών και ημι-στερεών στην καμπίνα επιτρέπεται μόνο όταν πρέπει να καταναλωθούν κατά την πτήση για ιατρικούς ή ειδικούς διατροφικούς λόγους, όπως συγκεκριμένα φάρμακα, ινσουλίνη και βρεφικές τροφές. Παρ' όλα αυτά, ενδεχομένως να απαιτηθεί από τον Επιβάτη να αποδείξει τη γνησιότητα των προϊόντων.

Ομοίως, τα υγρά επιτρέπονται στην καμπίνα:

 1. Όταν μεταφέρονται σε ξεχωριστά δοχεία με μέγιστη χωρητικότητα 100 ml ή αντίστοιχη, τοποθετούνται σε επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου, το περιεχόμενο της οποίας χωράει άνετα όταν είναι κλειστή, ή

 2. όταν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και είναι απαραίτητα για ιατρικούς ή ειδικούς διατροφικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της βρεφικής τροφής. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο επιβάτης παρέχει απόδειξη γνησιότητας των επιτρεπόμενων υγρών, αερολυμάτων και τζελ ή

 3. όταν αποκτήθηκαν στον ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα μετά από το σημείο ελέγχου της κάρτας επιβίβασης, από καταστήματα που υπόκεινται σε εγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας στο πλαίσιο του προγράμματος ασφαλείας αεροδρομίου, με τον όρο ότι τα υγρά, αερολύματα και τζελ είναι συσκευασμένα σε σακούλα STEB και διαθέτουν επαρκή απόδειξη αγοράς στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο την εν λόγω ημέρα ή

 4. όταν αποκτήθηκαν από καταστήματα που βρίσκονται στον περιορισμένο χώρο ασφαλείας που υπόκειται σε εγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας στο πλαίσιο του προγράμματος ασφαλείας αεροδρομίου ή

 5. όταν αποκτήθηκαν σε άλλο αεροδρόμιο της ΕΕ, με τον όρο ότι τα υγρά, αερολύματα και τζελ είναι συσκευασμένα σε σακούλα STEB και διαθέτουν επαρκή απόδειξη αγοράς στον ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο την εν λόγω ημέρα ή

 6. όταν αποκτήθηκαν κατά την πτήση με κοινοτικό αεροσκάφος και τα υγρά, αερολύματα και τζελ είναι συσκευασμένα σε σακούλα STEB και διαθέτουν επαρκή απόδειξη αγοράς κατά την πτήση του εν λόγω αεροσκάφους τη συγκεκριμένη ημέρα ή

 7. όταν αποκτήθηκαν σε αεροδρόμιο μίας εκ των τρίτων χωρών της λίστας του Παραρτήματος 4-Δ του Κανονισμού 185/2010, με την προϋπόθεση ότι τα υγρά, αερολύματα και τζελ είναι συσκευασμένα σε σακούλα STEB και διαθέτουν επαρκή απόδειξη αγοράς στον ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα εντός των προηγούμενων 36 ωρών. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα επιστολή λήγουν στις 29 Απριλίου 2013.

Η Volotea θα απαγορεύει, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία χρηματική αποζημίωση, τη μεταφορά στην καμπίνα κάθε χειραποσκευής που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό και στον παρόντα Όρο.

6.9 Βρεφικός εξοπλισμός

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν δύο αντικείμενα βρεφικού εξοπλισμού: ένα βρεφικό καρότσι, καρεκλάκι ή πορτ μπεμπέ, σε κατάσταση πλήρους δίπλωσης. Στο αεροδρόμιο, μπορείτε να παραδώσετε τα 2 αντικείμενα βρεφικού εξοπλισμού σε ένα γκισέ παράδοσης αποσκευών, το οποίο κλείνει 40 λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα πτήσης, και να τα παραλάβετε στον ιμάντα παραλαβής αποσκευών κατά την άφιξη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βρεφικό καρότσι μέχρι και την πόρτα του αεροσκάφους. Το πλήρωμα θα αποθηκεύσει το καρότσι στον χώρο αποσκευών και μπορείτε να το παραλάβετε και πάλι στον ιμάντα παραλαβής αποσκευών.

6.10 Ζώα

Οι Επιβάτες με προβλήματα όρασης που κανονικά χρειάζονται έναν σκύλο-οδηγό, μπορούν να ταξιδέψουν με τον ίδιο στην καμπίνα, με τον όρο ότι το ζώο είναι σωστά ασφαλισμένο και ο Επιβάτης φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στους υπόλοιπους επιβάτες. Κάθε Επιβάτης που χρειάζεται τέτοιου είδους ζώο για τη μετακίνησή του δεν καταβάλλει επιπλέον χρέωση για τη μεταφορά του ως άνω αναφερόμενου ζώου.

Κατά τη διάρκεια της κράτησης, ο Επιβάτης μπορεί προαιρετικά να πληρώσει υπηρεσίες μεταφοράς για κατοικίδιο (μόνο γάτες και σκύλους), για τις οποίες πρέπει να καταβληθεί επιπλέον χρέωση και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Το κατοικίδιο πρέπει να είναι κλεισμένο σε ειδικό κλουβί μαλακή θήκη, με οπές εξαερισμού και αδιάβροχη βάση. Απαγορεύονται τα χειροποίητα κουτιά. Εάν, βάσει αποκλειστικά της κρίσης του προσωπικού εδάφους ή πτήσης, το κλουβί δεν θεωρηθεί αποδεκτό ή ασφαλές, απορρίπτεται.

 2. Μόνο ένα κατοικίδιο μπορεί να μεταφερθεί ανά κλουβί και Επιβάτη, με την επιφύλαξη, ωστόσο, της παραγράφου (iii) παρακάτω.

 3. Μόνο πέντε ζώα γίνονται δεκτά μέσα στην καμπίνα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Το σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης δεν επιτρέπει σε επιβάτες να αγοράσουν την εν λόγω υπηρεσία, εάν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός.

 4. Ο Επιβάτης που αγοράζει την υπηρεσία μεταφοράς κατοικίδιου οφείλει να περάσει από check-in στο Αεροδρόμιο. Ο Επιβάτης πρέπει να λάβει υπόψη του τη μέγιστη περίοδο check-in που ορίζεται στην ενότητα 7.1 των παρόντων Όρων Μεταφοράς.

 5. Οι μέγιστες διαστάσεις του κλουβιού είναι 50 εκ. μήκος, 40 εκ. πλάτος και 20 εκ. ύψος.

 6. Το μέγιστο βάρος του κλουβιού (συμπεριλαμβανομένου του κατοικίδιου και του εξοπλισμού του) είναι 10 κιλά.

 7. Τα δοχεία τροφής και νερού πρέπει να είναι καλυμμένα, για να μην χυθεί το περιεχόμενο.

 8. θήκη πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το μπροστινό κάθισμα του επιβάτη. Απαγορεύεται η μεταφορά του κλουβιού στο διπλανό κάθισμα του Επιβάτη, ακόμα κι αν είναι ελεύθερο. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά του κλουβιού πάνω στα πόδια του Επιβάτη.

 9. Αποκλείονται κατοικίδια, εάν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους (κακοσμία, εγκυμοσύνη, κατάσταση υγείας ή υγιεινής ή βίαιη συμπεριφορά, κ.λπ.) μπορεί να ενοχλήσουν τους υπόλοιπους επιβάτες.

 10. Σε καμία περίπτωση δεν βγαίνει το κατοικίδιο από το κλουβί του από τη στιγμή της επιβίβασης μέχρι την αποβίβαση από το αεροσκάφος.

 11. O επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα για την είσοδο/έξοδο ή μετακίνηση του κατοικίδιου ζώου, καθώς και το έγγραφο ταυτότητας (ή διαβατήριο) του κατοικίδιου και το σχετικό υγειονομικό πιστοποιητικό. Σε πτήσεις από/προς τη Σαρδηνία για ταξίδια με τον σκύλο σου, θα πρέπει να διαθέτεις το σχετικό δελτίο εμβολιασμού, στο οποίο θα δηλώνεται ότι το κατοικίδιο εμβολιάστηκε με αντιλυσσικό εμβόλιο από 12 μήνες έως 30 ημέρες πριν από την πτήση.

 12. Το κατοικίδιο ζώο πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 εβδομάδων και να έχει εμβολιαστεί με όλα τα απαραίτητα εμβόλια για να επιτραπεί η μεταφορά του στο αεροσκάφος.

Λόγω εθνικών κανονισμών, η Volotea δεν επιτρέπει τη μεταφορά τέτοιου είδους κατοικίδιων στις πτήσεις της από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Μάλτα.

Οι Επιβάτες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κανονισμοί της χώρας προορισμού επιτρέπουν τη μεταφορά και είσοδο του κατοικίδιου σε αυτή, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και ότι το κατοικίδιο (i) πληροί όλες τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής και (ii) έχει τα απαραίτητα έγγραφα ιδιοκτησίας και μεταφοράς.

Ο Επιβάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν αποζημιώσεις (όπως πρόστιμα που επιβάλλει η χώρα προορισμού, κ.λπ.) που ενδεχομένως να προκύψουν λόγω της μεταφοράς κατοικίδιων χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση. Η Volotea δεν παρέχει την επιλογή μεταφοράς κατοικίδιων στον χώρο αποθήκευσης αποσκευών του αεροσκάφους.

Το πλήρωμα της πτήσης έχει δικαίωμα να αλλάξει τη θέση Επιβάτη που ταξιδεύει με κατοικίδιο, ώστε να πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, η Volotea έχει την τελική αρμοδιότητα να αρνηθεί τη μεταφορά κατοικίδιου, εάν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια στην καμπίνα.

6.11 Ειδικές αποσκευές

Για τη μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού ή ειδικών αποσκευών, ο Επιβάτης οφείλει να αποδεχθεί τις ειδικές προϋποθέσεις και ναύλους κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκαν.

6.12 Αξία της αποσκευής

Κατόπιν ρητού αιτήματος του Επιβάτη κατά την κράτηση του εισιτηρίου, μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών οποιαδήποτε στιγμή ή κατά τον έλεγχο της αποσκευής, η Volotea παρέχει υπηρεσία ασφάλειας της αξίας της αποσκευής, εκτός συγκεκριμένων πολύτιμων αντικειμένων με επιπλέον κόστος.

6.13 Παραλαβή και παράδοση αποσκευής

Ο Επιβάτης μπορεί να παραλάβει την αποσκευή του μόλις ο Μεταφορέας την θέσει στη διάθεσή του στα σημεία που υποδεικνύονται για αυτό τον σκοπό στο αεροδρόμιο προορισμού.

Για την παραλαβή της αποσκευής του, ο Επιβάτης θα πρέπει να επιδείξει το αντίστοιχο Δελτίου ελέγχου αποσκευής που του δόθηκε κατά το check-in. Σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν η Volotea το κρίνει σκόπιμο, ο Επιβάτης που αξιώνει την αποσκευή και προσκομίζει απόδειξη ιδιοκτησίας διαφορετική από το Δελτίο ελέγχου αποσκευής, οφείλει να παράσχει επαρκή οικονομική κάλυψη ή εγγύηση πριν από την παραλαβή της αποσκευής για να αντισταθμίσει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή δαπάνη που μπορεί να υποστεί ο Μεταφορέας ως αποτέλεσμα της εν λόγω παράδοσης.

Η παραλαβή της αποσκευής χωρίς αντίρρηση από τον κάτοχο του Δελτίου ελέγχου αποσκευών ή Εισιτηρίου εντός των νόμιμα κατοχυρωμένων περιόδων συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε επακόλουθη αξίωση.

Ο Επιβάτης εξουσιοδοτεί τη Volotea, σε περίπτωση απώλειας της αποσκευής του, να διενεργεί από μόνη της ή μέσω τρίτων κάθε απαραίτητη διαδικασία για να εντοπίσει την αποσκευή, χρησιμοποιώντας κάθε αντικείμενο ή στοιχείο που βρίσκεται στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό της αποσκευής για τον σκοπό αυτό, και με όλο τον σεβασμό για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που κατέχει.

Εάν ο Επιβάτης δεν παραλάβει την αποσκευή του εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που αυτή τέθηκε στη διάθεσή του, ο Μεταφορέας δύναται να απαιτήσει χρηματικό ποσό ύψους 12 ευρώ ανά ημέρα αποθήκευσης. Εάν ο Επιβάτης δεν παραλάβει την αποσκευή του εντός της μέγιστης περιόδου των 6 μηνών από τότε που τέθηκε στη διάθεσή του, η Volotea ενδέχεται να απορρίψει την εν λόγω αποσκευή, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

6.14 Δικαίωμα του Μεταφορέα να αρνηθεί την παράδοση της αποσκευής

Η Volotea δύναται να εμποδίσει ή να αρνηθεί την παράδοση στον Επιβάτη οποιασδήποτε αποσκευής που φαίνεται ύποπτη ή για την οποία έχει διατυπωθεί σχετικό αίτημα από άλλον Επιβάτη ή από τις Δυνάμεις Ασφαλείας και τις Αρχές του Ισπανικού Κράτους ή τις αρχές ασφαλείας οποιασδήποτε άλλης χώρας. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο Επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο για την παραλαβή αποσκευών και ο Μεταφορέας δεν αξιώνει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιου είδους καθυστέρηση ή για την άρνηση παράδοσής της.

6.15 Πτήσεις με ανταπόκριση και αποσκευές

Εάν ο Επιβάτης αγοράσει δύο ή περισσότερες Πτήσεις σε διαδοχικούς χρόνους, είναι ευθύνη του Επιβάτη να μεριμνήσει για την ύπαρξη επαρκούς ενδιάμεσου χρόνου, ώστε να προλάβει να αποβιβαστεί και να παραλάβει την αποσκευή του από την πρώτη Πτήση, να την παραδώσει εκ νέου, να περάσει από έλεγχο ασφαλείας και διαβατηρίου και να φτάσει στην πύλη επιβίβασης για τη δεύτερη ή/και τις επόμενες Πτήσεις. Κάθε Πτήση αποτελεί ξεχωριστό συμβόλαιο μεταφοράς. Επομένως, η Volotea δεν φέρει καμία ευθύνη για ανταποκρίσεις που χάσατε.

Πίσω

7. Check-in

7.1 Μέγιστος χρόνος check-in

Ο Επιβάτης οφείλει να προσέλθει στο αεροδρόμιο αρκετή ώρα πριν την ώρα αναχώρησης της Πτήσης, ώστε να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και διαδικασίες και όπου απαιτείται, να υποβάλλεται σε έλεγχο της αποσκευής. Όλα τα γκισέ check-in ανοίγουν δύο ώρες πριν και κλείνουν 35 λεπτά πριν από την αναχώρηση της προγραμματισμένης Πτήσης (ακόμα και εάν υπάρχει καθυστέρηση). Σε όλα τα αεροδρόμια της Ιταλίας και της Ελλάδας το check-in κλείνει 40 λεπτά πριν την αναχώρηση. Στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα το check-in κλείνει 45 λεπτά πριν την αναχώρηση.

Μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα, δεν γίνεται δεκτή καμία αποσκευή και δεν εκδίδεται καμία Κάρτα Επιβίβασης. Μετά από τη μέγιστη περίοδο check-in, ο Μεταφορέας μπορεί να προσφέρει τις θέσεις Επιβατών με κράτηση και χωρίς έγκαιρη Κάρτα Επιβίβασης που δεν κατάφεραν να ταυτοποιηθούν στα γκισέ check-in, σε άλλους Επιβάτες στη λίστα αναμονής που αναμένουν έγκριση.

7.2 Διαδικασία check-in

Για τον έλεγχο της αποσκευής, ο Επιβάτης θα πρέπει να παρέχει το Εισιτήριο, καθώς και ένα νομικά έγκυρο έγγραφο σε ισχύ που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Πίσω

8. Διοικητικές διατυπώσεις

8.1 Ταξιδιωτικά έγγραφα

Ο Επιβάτης οφείλει να διαθέτει όλα τα έγγραφα εισόδου και εξόδου που απαιτούνται από τις χώρες από τις οποίες, προς τις οποίες ή μέσω των οποίων διενεργείται η μεταφορά, καθώς και τυχόν πιστοποιητικά υγείας ή άλλα έγγραφα που ενδεχομένως απαιτούνται στις εν λόγω χώρες. Είναι υποχρέωση του Επιβάτη να διατηρεί τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα και να τα επιδεικνύει, όταν του ζητείται. Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά οποιουδήποτε Επιβάτη που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κανόνες, απαιτήσεις ή αιτήματα, ή τα έγγραφα του οποίου δεν εναρμονίζονται με τα παραπάνω, κατά την κρίση του Μεταφορέα ή των αρχών της χώρας αναχώρησης ή προορισμού.

Ο Επιβάτης που απέκτησε ή έκανε κράτηση του Εισιτηρίου έχοντας κάποια από τις εκπτώσεις που προβλέπονται για κατοίκους εκτός της χερσονήσου ή για μέλη πολύτεκνων οικογενειών, οφείλει να πιστοποιήσει το εν λόγω καθεστώς κατά το check-in ή/και στο σημείο επιβίβασης, μέσω πρωτότυπων εγγράφων ή πιστοποιημένων αντιγράφων, από τα οποία η Volotea θα δύναται εύλογα να παράγει απλά αντίγραφα των προαναφερόμενων εγγράφων. Η Volotea δεν θα επιτρέπει ούτε το check-in ούτε την επιβίβαση σε Επιβάτη του οποίου τα έγγραφα ή η ταυτότητα παρουσιάζουν οποιουδήποτε είδους τεχνητή αλλαγή ή έλλειψη. Η μη πιστοποίηση του καθεστώτος μη μόνιμης κατοικίας ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας συνεπάγεται την υποχρέωση από τον Επιβάτη πληρωμής της διαφοράς μεταξύ της τιμής που κατεβλήθη αρχικά και εκείνης που θα έπρεπε να είχε πληρώσει χωρίς την έκπτωση, ή την άρνηση πρόσβασης στο αεροσκάφος, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής του αντιτίμου του Εισιτηρίου για την Πτήση από τη Volotea.

8.2 Άρνηση εισόδου σε χώρα

Εάν οι δημόσιες αρχές κάθε χώρας αρνηθούν ή αποτρέψουν την είσοδο ενός Επιβάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να πληρώσει την τιμή επιστροφής του στο αεροδρόμιο προέλευσης ή σε οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο.

8.3 Ευθύνη επιβάτη

Εάν ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλει τυχόν πρόστιμο ή κύρωση ή προκύψει τυχόν δαπάνη σε περίπτωση παραβίασης από τον Επιβάτη και την αποσκευή του κάποιου Νόμου, απαίτησης ή ταξιδιωτικών απαιτήσεων των χωρών από τις οποίες, προς τις οποίες ή μέσω των οποίων γίνεται η μεταφορά, ο Επιβάτης οφείλει να επιστρέψει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Μεταφορέα, κάθε ποσό που κατέβαλε ο τελευταίος ή δαπάνη που προκύπτει ή πρόκειται να προκύψει.

Πίσω

9. Έλεγχος ασφαλείας

Οι Επιβάτες υπόκεινται στη νομοθεσία ελέγχου ασφαλείας που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 185/2010.

Πίσω

10. Επιβίβαση

10.1 Επιβίβαση

Στα ιταλικά και ελληνικά αεροδρόμια, η επιβίβαση θα πρέπει να ξεκινήσει 40 λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης και η πύλη επιβίβασης θα κλείσει 15 λεπτά πριν από την αναχώρηση. Σε όλα τα αεροδρόμια που δεν αναφέρονται παραπάνω, η επιβίβαση θα πρέπει να ξεκινά 35 λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης και η πύλη επιβίβασης θα κλείσει 15 λεπτά πριν από την αναχώρηση.

Οι Επιβάτες που φθάνουν στο γραφείο επιβίβασης μετά από τον προαναφερθέντα χρόνο δεν θα επιτρέπεται να επιβιβαστούν, δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για την άρνηση επιβίβασης και θα φέρουν την ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη Volotea, εάν πρέπει να εντοπιστεί και να αφαιρεθεί η αποσκευή τους από το αεροσκάφος, επειδή ο Επιβάτης την παρέδωσε, αλλά δεν προσήλθε εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης.

Οι οικογένειες που ταξιδεύουν με παιδιά, οι Επιβάτες με αναπηρικό καροτσάκι και οι Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα θα προηγούνται κατά την επιβίβαση.

10.2 Επιβίβαση και υποστήριξη σε Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ευθύνη κάθε αεροδρομίου να βοηθά Επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Όταν φθάνει στο αεροδρόμιο ένα άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα για κάποια Πτήση, η Volotea θα διασφαλίζει την παροχή βοήθειας που ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 1107/2006, ώστε το εν λόγω άτομο να μπορέσει να ταξιδέψει με την Πτήση για την οποία έκανε κράτηση, με τον όρο ότι η Volotea, ο πράκτοράς της ή ο εκάστοτε ταξιδιωτικός πράκτορας έχει ειδοποιηθεί για την ανάγκη παροχής ειδικής βοήθειας στο εν λόγω άτομο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της Πτήσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, η εν λόγω ειδοποίηση καλύπτει τυχόν Πτήση επιστροφής, εάν η συμφωνία για Πτήση μετ' επιστροφής έχει συναφθεί με την ίδια εταιρεία.

10.3 Υπηρεσία μενού φαγητού κατά την πτήση

Η Volotea δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία αλλεργιογόνων παραγόντων στο αεροπλάνο.

Το μενού φαγητού κατά την πτήση προσφέρει τροφές που ενδέχεται να περιλαμβάνουν ξηρούς καρπούς, φιστίκια ή λοιπά τρόφιμα που ενδέχεται να προκαλούν αλλεργία. Για τον λόγω αυτό, εάν πάσχεις από οποιαδήποτε αλλεργία ή τροφική δυσανεξία πρέπει να ενημερώσεις το πλήρωμα της καμπίνας κατά την επιβίβασή σου.

Επίσης, η Volotea δεν καθίσταται υπεύθυνη εάν λοιποί επιβάτες μεταφέρουν στην πτήση τρόφιμα, προϊόντα ή συστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Εναπόκειται στην ευθύνη του Επιβάτη να κουβαλά μαζί του τα απαραίτητα φάρμακα (συμπεριλαμβανόμενων των ενέσεων) και λοιπά μέτρα προστασίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πτήση. Η Volotea αποποιείται πάσα ευθύνη σε περίπτωση μη μεταφοράς των εν λόγω φαρμάκων.

Πίσω

11. Δικαίωμα του Μεταφορέα να αρνηθεί τη μεταφορά Επιβατών και περιορισμοί κατά τη μεταφορά

11.1 Δικαίωμα του Μεταφορέα να αρνηθεί τη μεταφορά Επιβατών

Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή τη μεταφορά Επιβάτη που φέρει εισιτήριο εάν, σύμφωνα με τον Μεταφορέα:

 1. Υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι, προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας.

 2. Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή κανόνες της χώρας προέλευσης ή προορισμού.

 3. Συνιστάται ως αποτέλεσμα της διαγωγής, κατάστασης, ηλικίας ή πνευματικής ή σωματικής κατάστασης του Επιβάτη.

 4. Συνιστά απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή ζημιάς, ενόχλησης ή σοβαρής δυσκολίας για τους υπόλοιπους Επιβάτες ή το πλήρωμα.

 5. Είναι αναγκαίο και συνιστάται επειδή ο Επιβάτης έχει προηγουμένως και επανειλημμένα παραβεί τους κανονισμούς του Μεταφορέα.

 6. Ο Επιβάτης προσκόμισε στον Μεταφορέα έγγραφα που είναι παράνομα, έχουν λήξει, θεωρούνται απολεσθέντα ή έχουν κλαπεί, θεωρούνται πλαστά και τα οποία περιέχουν οποιουδήποτε είδους τροποποιήσεις ή μετατροπές που δεν έχουν γίνει από τον Μεταφορέα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης των εν λόγω εγγράφων.

 7. Το άτομο που εμφανίζεται στο γκισέ check-in του Μεταφορέα δεν είναι ο κάτοχος του Εισιτηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης του εν λόγω Εισιτηρίου.

 8. Ο Επιβάτης αδυνατούσε να καταβάλει το πλήρες ποσό του Εισιτηρίου ή ζήτησε την ακύρωση της χρέωσης στην κάρτα που χρησιμοποίησε για την πληρωμή του.

 9. Ο Επιβάτης δεν έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα δυνάμει των παραγράφων 8.1 και 11.2 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

11.2 Περιορισμοί κατά τη μεταφορά

 1. Έγκυες:

  Ο Μεταφορέας αποδέχεται τη μεταφορά εγκύων μέχρι την 27η εβδομάδα κύησης (περιλαμβάνεται) χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής βεβαίωσης. Όταν το ταξίδι λαμβάνει χώρα μεταξύ της 28ης και της 35ης εβδομάδας κύησης (περιλαμβάνεται), είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πρωτότυπου δελτίου ιατρικής άδειας που πιστοποιεί την καταλληλότητα για πτήση και αναφέρει, επίσης, την περίοδο ισχύος, τον αριθμό πτήσης και την υπογραφή του ιατρού. Γυναίκες από την 36η εβδομάδα κύησης και έπειτα απαγορεύεται να ταξιδεύουν αεροπορικώς.

 2. Ανήλικοι:

  Παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούν να ταξιδέψουν μόνο με τη συνοδεία του πατέρα, της μητέρας, του νόμιμου κηδεμόνα ή κάποιου υπεύθυνου ενήλικου ηλικίας 18 ετών ή άνω που περιλαμβάνεται στην ίδια κράτηση. Συνοδεία και ειδικές υπηρεσίες ΔΕΝ διατίθενται. Παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να ταξιδέψουν μόνα τους με εξαίρεση τις πτήσεις από ιταλικά αεροδρόμια, όπου τα παιδιά πρέπει να είναι άνω των 14 ετών. Βρέφη κάτω των 7 ημερών δεν γίνονται δεκτά στην πτήση. Παιδιά από 7 ημερών μέχρι 2 ετών («Βρέφη») θα ταξιδεύουν στην αγκαλιά της μητέρας ή του πατέρα τους, χωρίς τη δυνατότητα να έχουν μαζί τους επιπλέον κάθισμα ή κούνια (παρά τις διατάξεις της ενότητας 6.9 των παρόντων όρων). Για τα Βρέφη καταβάλλεται μόνο ένα ποσό ανά πτήση το οποίο μπορείτε να δείτε στις χρεώσεις υπηρεσιών. Δεν γίνεται κράτηση επιπλέον θέσεων για Βρέφη. Τα Βρέφη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιτρεπόμενο όριο αποσκευών. Εάν το Βρέφος φτάσει στην ηλικία των 2 ετών πριν από το ταξίδι επιστροφής, θα πρέπει να καταβληθεί ο ισχύων ναύλος, οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις για αυτό το τμήμα του ταξιδιού.

  Οι επιβάτες κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή εάν ταξιδεύουν μόνοι τους ή συνοδευόμενοι, θα πρέπει να επιδεικνύουν τα έγγραφα ταυτότητάς τους για οποιαδήποτε πτήση εντός του χώρου της ΕΕ/Σέγκεν (συμπεριλαμβανομένων εγχώριων πτήσεων) και το διαβατήριό τους εν ισχύ για οποιαδήποτε άλλη πτήση, και όλα αυτά χωρίς να θίγονται τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 αυτών των Προϋποθέσεων.

  Στην πτήση θα γίνονται δεκτοί ανήλικοι επιβάτες αλλά μόνο άνω των 14 ετών που διαθέτουν Α.Τ. ή διαβατήριο σε ισχύ στο όνομά τους. Οι ανήλικοι 12 ετών θα πρέπει να διαθέτουν επίσης διαβατήριο ή Α.Τ.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ενότητα Ταξιδιωτικά Έγγραφα.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς αποζημίωση και να σας αρνηθούμε την επιβίβαση, εάν δεν πληροίτε τις παραπάνω απαιτήσεις αναφορικά με τα βρέφη, τα παιδιά & και τους ανηλίκους.

 3. Επιβάτες με ασθένειες και μολύνσεις:

  Ο Μεταφορέας δεν δέχεται Επιβάτες που πάσχουν ή ενδέχεται να πάσχουν από σοβαρές μολυσματικές ασθένειες ή για τις οποίες οι υγειονομικές αρχές έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, όπως σοβαρές αναπνευστικές μολύνσεις, ιώσεις, φυματίωση ή πνευμονία.

Πίσω

12. Ώρες, ανταποκρίσεις, δικαιώματα επιβατών και αλλαγές δρομολογίων ή αντικαταστάσεις αεροσκαφών.

12.1 Ώρες

Ο επιβάτης δικαιούται να γνωρίζει τη στιγμή της κράτησης την ακριβή ώρα αναχώρησης και άφιξης της πτήσης. Σε περίπτωση που η Volotea τροποποιήσει την ώρα αναχώρησης, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον επιβάτη για την αλλαγή αυτή. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε αδυναμία ειδοποίησης για την εν λόγω αλλαγή, επειδή ο επιβάτης έχει δώσει εσφαλμένα στοιχεία επικοινωνίας.

12.2 Ανταποκρίσεις

Σε περίπτωση που ο επιβάτης αγοράσει δύο ή περισσότερες πτήσεις με στόχο τη δημιουργία ανταπόκρισης, είναι δική του ευθύνη να υπολογίσει το επαρκές χρονικό διάστημα για την παραλαβή των αποσκευών της πρώτης/προηγούμενης πτήσης, την εκ νέου παράδοσή τους, τον έλεγχο ασφαλείας και διαβατηρίων, και την άφιξη στην πύλη επιβίβασης της δεύτερης/επόμενης πτήσης.

12.3 Δικαιώματα επιβατών

Αν η πτήση σου ακυρωθεί ή υποστεί μεγάλη καθυστέρηση, ή αν δε σου επιτραπεί η επιβίβαση σε πτήση για την οποία έχεις έγκυρη κράτηση, έχεις ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από όσα περιλαμβάνει η προηγούμενη παράγραφος και η Volotea υποχρεωθεί να προχωρήσει σε αποζημίωση και/ή επιστροφή χρημάτων, είναι απαραίτητη η επίδειξη του εγγράφου ή εισιτηρίου που αποδεικνύει το δικαίωμα λήψης των εν λόγω ποσών.

12.4 Αλλαγές δρομολογίων ή αντικαταστάσεις αεροσκαφών

Σε περίπτωση που είναι χρειαστεί να γίνει αλλαγή δρομολογίου ή αντικατάσταση αεροσκάφους, η Volotea αναλαμβάνει να μεταφέρει (η ίδια ή μέσω άλλων εταιρειών) τον επιβάτη στον αρχικό του προορισμό. Η Volotea κοινοποιεί πάντα τα στοιχεία της εταιρείας της εταιρείας που εκτελεί την πτήση.

Πίσω

13. Καταγγελίες

13.1 Υποβολή καταγγελιών

Το παρόν άρθρο θα ισχύει για οποιεσδήποτε καταγγελίες υποβάλλονται κατά της Volotea σε σχέση με καθυστερήσεις, ακυρώσεις, αρνήσεις επιβίβασης και απρόοπτα με τις αποσκευές στα πλαίσια των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 261/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο αναγνωρίζει σε κάθε επιβάτη χωριστά συγκεκριμένα δικαιώματα σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ακύρωση ή μεγάλης καθυστέρησης των πτήσεων. Συνεπώς, η Volotea διαχειρίζεται τις καταγγελίες μεμονωμένα. Ως εκ τούτου, ο κάθε επιβάτης πρέπει να συμπληρώσει το δικό του έντυπο καταγγελίας. Το έντυπο καταγγελίας διατίθεται στην εξής διεύθυνση: 

https://www.volotea.com/el/apaithsh

Ο σκοπός του είναι να θέτει στη διάθεση του επιβάτη έναν απλό τρόπο υποβολής οποιουδήποτε είδους καταγγελία σε μικρό χρονικό διάστημα και να διασφαλίζει την γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία του από τη Volotea. Το εν λόγω έντυπο είναι ο μοναδικός τρόπος υποβολής καταγγελίας προς την Volotea. Η Volotea δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται με τρόπους διαφορετικούς από το καθορισμένο για τους σκοπούς αυτούς έντυπο, όπως τηλέφωνο, email, fax ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάθε επιβάτης που περιλαμβάνεται στην ίδια κράτηση πρέπει να υποβάλλει την καταγγελία του χωριστά όπως προαναφέρθηκε. Εντούτοις, όποιοι επιβάτες δεν μπορούν να υποβάλλον καταγγελία μόνοι τους (για παράδειγμα, οι ανήλικοι) μπορούν να υποβάλλον καταγγελία μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους. Η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει απόδειξη της εξουσιοδότησης όποιου υποβάλλει την καταγγελία εκ μέρους του εν λόγω επιβάτη.

Η Volotea θα έχει στη διάθεσή της μέγιστη διορία έξι εβδομάδων για να διευθετήσει την καταγγελία στην οποία αναφέρεται η παρούσα ρήτρα.

13.2 Επιστροφή ποσών ή αποζημιώσεις

Η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου ή η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων βάσει αυτής της ρήτρας θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους εξής κανόνες:

(i) Η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου θα πραγματοποιείται κατά προτίμηση στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση.

Ο επιβάτης μπορεί να υποδείξει στη Volotea έναν τραπεζικό λογαριασμό διαφορετικό από αυτόν που συνδέεται με την πιστωτική κάρτα ο οποίος να ανήκει στον καταγγέλλοντα επιβάτη για τους σκοπούς της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Για την πίστωση του ποσού σε έναν τρεχούμενο λογαριασμό που δεν ανήκει στον καταγγέλλοντα επιβάτη, η Volotea θα ζητήσει αδιάσειστες αποδείξεις ότι η εν λόγω πληρωμή έχει εγκριθεί από τον καταγγέλλοντα επιβάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα στοιχεία του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού που έχει υποδειχτεί για την πίστωση του επιστραφέντος ποσού.

(ii) Η καταβολή αποζημιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης πληρωμής θα πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαρισμό που θα ανήκει στον καταγγέλλοντα επιβάτη.

Για την πίστωση του ποσού σε έναν τρεχούμενο λογαριασμό που δεν ανήκει στον καταγγέλλοντα επιβάτη, η Volotea θα ζητήσει αδιάσειστες αποδείξεις ότι η εν λόγω πληρωμή έχει εγκριθεί από τον καταγγέλλοντα επιβάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα στοιχεία του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού που έχει υποδειχτεί για την πίστωση του επιστραφέντος ποσού.

13.3 Υποβολή καταγγελιών από τρίτους

Οι επιβάτες πρέπει να υποβάλλουν τις καταγγελίες απευθείας στη Volotea μέσω του εντύπου που διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο παραπάνω ρήτρα 13.1 και πρέπει να παραχωρούν στη Volotea διορία τουλάχιστον έξι εβδομάδων (ή τη διορία που προβλέπει κάθε φορά η ισχύουσα νομοθεσία, αν η τελευταία είναι μικρότερη), ούτως ώστε η Volotea να μπορεί να τους προσφέρει μια ικανοποιητική λύση.

Οποιαδήποτε καταγγελία υποβάλλεται από έναν τρίτο εκ μέρους ενός επιβάτης πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που πιστοποιούν την εξουσιοδότησή τους να εν ενεργούν εκ μέρους του εν λόγω επιβάτη.

Πίσω

14. Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης και πολιτική παρατεταμένης χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών εν πτήσει

14.1 Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης

Εάν, κατά την κρίση του Αερομεταφορέα, η συμπεριφορά ή η στάση του Επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή οποιοδήποτε άτομο ή αγαθό επί του αεροσκάφους, ο Επιβάτης παρεμποδίζει την εκτέλεση των καθηκόντων του πληρώματος, δεν λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε οδηγία του πληρώματος, απειλεί, κακοποιεί ή προσβάλλει οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος, ή συμπεριφέρεται με σκανδαλώδη τρόπο ή κατά τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί προσβλητικός για τους υπόλοιπους Επιβάτες, ο Αερομεταφορέας μπορεί να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για να εμποδίσει την εν λόγω συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της αποβίβασής του Επιβάτη από το αεροσκάφος. Volotea αργότερα μπορεί να προβεί σε όλες νομικές ενέργειες αστικού ή ποινικού δικαίου που του αντιστοιχούν σύμφωνα με τον Νόμο.

Για την ασφάλεια των Επιβατών και του πληρώματος, και σύμφωνα με τον Νόμο Πολιτικής Προστασίας σχετικά με το δικαίωμα προστασίας της φήμης, της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και της ιδίας εικόνας, δεν επιτρέπεται να παρθούν βίντεο ή φωτογραφίες κανενός μέλους του πληρώματος ή Επιβάτη, εκτός και αν έχει προηγουμένως δοθεί ρητά η συναίνεσή του γι' αυτό. Οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος θα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των εικόνων ή βίντεο που πάρθηκαν παράνομα ή χωρίς την απαραίτητη συναίνεση.

Εάν, συνεπεία της συμπεριφοράς του Επιβάτη επί του αεροσκάφους, ο κυβερνήτης αποφασίσει, ασκώντας εύλογα τη διακριτική του ευχέρεια, να κάνει παράκαμψη από την κανονική πορεία του αεροσκάφους με σκοπό την αποβίβαση του Επιβάτη, ο τελευταίος οφείλει να καταβάλει στον Αερομεταφορέα το σύνολο των δαπανών και εξόδων που προκύπτουν από την εν λόγω παράκαμψη.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν έχουν αγοραστεί εντός του αεροσκάφους.

14.2 Πολιτική εκτεταμένης χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών εντός του αεροσκάφους

Επιτρέπεται η χρήση σε «λειτουργία πτήσης» των ακόλουθων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (PED) εντός των αεροσκαφών της VOLOTEA:

 • Κινητά τηλέφωνα (smartphones),

 • Ταμπλέτες (tablets),

 • Φορητοί υπολογιστές και υπολογιστές μικρού μεγέθους (notebooks),

 • Ηλεκτρονικά ακουστικά για εξουδετέρωση των εξωτερικών θορύβων,

 • Συσκευές αναπαραγωγής MP3, MP4 και λοιπά, καθώς επίσης και ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής,

 • Φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια μικρών διαστάσεων,

 • Συσκευές ανάγνωσης (e-readers)

 • Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κάμερες προσωπικής χρήσης (με εξαίρεση τις επαγγελματικές μηχανές λήψης). Η άδεια χρήσης δεν συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών των μελών του πληρώματος ή οποιουδήποτε στοιχείου του αεροσκάφους,

 • Συσκευές αναπαραγωγής DVD/CD μικρού μεγέθους.

 • Μη ασύρματες συσκευές (με εξαίρεση κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, προσγείωσης και απογείωσης).

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ανά πάσα στιγμή της πτήσης, το πλήρωμα του αεροσκάφους μπορεί να διατάξει την απενεργοποίηση και φύλαξη όλων των ηλεκτρονικών συσκευών (ακόμα και αν διαθέτουν «λειτουργία πτήσης»).

Οι συσκευές που δεν διαθέτουν «λειτουργία πτήσης» ή δεν διαθέτουν επιλογή απενεργοποίησης κλήσεων ή λοιπών συνδέσεων πρέπει να παραμένουν απενεργοποιημένες καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Τα κινητά τηλέφωνα και λοιπές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των αεροσκαφών της VOLOTEA εφόσον οι πόρτες είναι ανοικτές. Μετά το κλείσιμό τους, επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση τους σε «λειτουργία πτήσης», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΣΤΑΔΙΟ ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ WIFI, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ
Επιβίβαση
Παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποχώρηση επί του εδάφους (1)
Τροχοδρόμηση για απογείωση (2)
Απογείωση (2)
Πτήση (2)
Ανακοίνωση 10 λεπτών απομενόντων για την άφιξη (2)
Προσγείωση (2)
Τροχοδρόμηση για προσγείωση (2)

Σημειώσεις:

(1) υπό τον όρο της συναίνεσης του κυβερνήτη

(2: με την «λειτουργία πτήσης» ενεργοποιημένη

Οι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες παραδίδονται με τις παραδιδόμενες αποσκευές πρέπει να είναι συνεχώς απενεργοποιημένες.

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων εντός οποιουδήποτε αεροσκάφους της VOLOTEA.

14.3 Οροι μεταφορας συσκευων οι οποιες λειτουργουν με μπαταριες λιθιου

Απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις για τη μεταφορά μπαταριών και μπαταριών λιθίου. Ο σοβαρότερος κίνδυνος που σχετίζεται με τις μπαταρίες είναι ο κίνδυνος ανάφλεξης λόγω πρόσκρουσης, ελαττωματικής κατασκευής ή έντονης αύξησης θερμοκρασίας.

Οι όροι για τη μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών αντικατάστασης ποικίλλουν με βάση τα εξής:

 1. ενέργεια σε βατώρες (Wh) για μπαταρίες ιόντων λιθίου, πολυμερών λιθίου, μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LifePO4) και παρόμοιες μπαταρίες.

 2. ποσότητα του λιθίου σε γραμμάρια (g) σε μπαταρίες μεταλλικού λιθίου, μπαταρίες με κράμα λιθίου και παρόμοιες μπαταρίες.

ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (WH)/ΠΟΣΟΤΗΤΑ (G) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ
Φορητές ηλεκτρικές συσκευές για προσωπική χρήση: φορητοί συμπυκνωτές οξυγόνου (POC), βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, ηλεκτρικά εργαλεία, κ.λπ. ≤ 100 Wh
≤ 2 g
Μπαταρίες που περιέχονται σε συσκευή
Πρόσθετες μπαταρίες αντικατάστασης* (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών φορτιστών τύπου Power Bank)

Περιορισμένη ποσότητα για προσωπική χρήση

Iατρικές και άλλες συσκευές: αυτοματοποιημένοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED), νεφελοποιητές, συσκευές συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP), βιντεοκάμερες, κ.λπ. > 100 Wh και
≤ 160 Wh
Μπαταρίες που περιέχονται σε συσκευή

(*) Airline approval required.

(*) Airline approval required.

> 2g και
≤ 8 g
Πρόσθετες μπαταρίες αντικατάστασης* (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών φορτιστών τύπου Power Bank)

Ανώτατο όριο: 2 μπαταρίες ανά άτομο

Ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτροκίνητες συσκευές, όπως αυτο-εξισορροπούμενα μηχανήματα (π.χ. αιωρούμενες σανίδες hoverboard, συσκευές segway), και οι μπαταρίες αντικατάστασής τους, , μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), ηλεκτρικά εργαλεία.  
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

* Οι ακροδέκτες των πρόσθετων μπαταριών αντικατάστασης που μεταφέρονται στην καμπίνα πρέπει να προστατεύονται από τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Πρέπει να μονώνονται με συγκολλητική ύλη και να τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία, είτε στην αρχική τους συσκευασία είτε σε φάκελο τύπου Li-Po Guard.

Όσον αφορά τα αναπηρικά αμαξίδια και παρεμφερή βοηθήματα κινητικότητας (που χρησιμοποιούνται από επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα) τα οποία λειτουργούν με μπαταρίες λιθίου:

  1. Η μπαταρία πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς στο αναπηρικό αμαξίδιο ή στο βοήθημα κινητικότητας.

  2. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να διαθέτουν προστασία κατά του βραχυκυκλώματος, για παράδειγμα μέσω της τοποθέτησής τους σε μια θήκη μπαταρίας

  3. Μπαταρίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούνται

   1. Ο χρήστης πρέπει να αφαιρέσει την μπαταρία.

   2. Η μπαταρία πρέπει να προστατεύεται από βραχυκυκλώματα μέσω της μόνωσης των ακροδεκτών (για παράδειγμα, καλύπτοντας τους εκτεθειμένους ακροδέκτες).

   3. Κάθε μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε προστατευτικό σακουλάκι (που παρέχεται από τον επιβάτη).

   4. Η μπαταρία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 300 Wh.

   5. Μπορούν να μεταφερθούν το πολύ μια επιπλέον μπαταρία κάτω των 300Wh ή δύο επιπλέον μπαταρίες κάτω των 160Wh η καθεμία.

   6. Ο κυβερνήτης πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τον αριθμό θέσης του επιβάτη ο οποίος κουβαλά την αφαιρεθείσα μπαταρία.

Προσοχή: Η ενέργεια σε βατώρες, όπως ρυθμίζεται από τους κανονισμούς, ενδέχεται να μην εμφανίζεται πάνω στη μπαταρία. Πρέπει να υπολογίσετε την ενέργειά της εκ των προτέρων. Για το κάνετε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις μονάδες της ηλεκτρικής τάσης (V) και της έντασης ρεύματος (Ah): Ενέργεια (Wh) = 2 V x 0.5 Ah = 1 Wh

Πίσω

15. Ευθύνη για τραυματισμό και υλικές ζημιές

15.1 Γενικοί όροι

Σε περίπτωση ατυχήματος, η ευθύνη της Volotea είναι η εξής:

 • Η ευθύνη θα περιορίζεται σε αποδεδειγμένες ζημιές. Η Volotea δεν θα ευθύνεται για έμμεσες ζημιές ή για εκείνες που δεν είναι επαρκώς αποδεδειγμένες, καθώς και για κάθε άλλη μορφή μη αντισταθμιστικών αποζημιώσεων.

 • Η Volotea δεν θα ευθύνεται εάν η ζημιά προκλήθηκε από (i) την εφαρμογή της νομοθεσίας από την ίδια ή (ii) την παράβαση της νομοθεσίας ή/και των παρόντων γενικών όρων από τον Επιβάτη.

 • Ομοίως, οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς ισχύουν για Εξουσιοδοτημένους πράκτορες της Volotea, υπαλλήλους και αντιπροσώπους κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύουν και για τη Volotea. Το ποσό της αποζημίωσης από τη Volotea και από τους πράκτορες, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό δεν θα υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ευθύνη της ιδίας, εφόσον υπάρχει.

 • Το δικαίωμα αποζημίωσης θα λήγει, εάν δεν ασκηθεί προσφυγή εντός 2 ετών από την ημερομηνία άφιξης στον προορισμό ή από την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος έπρεπε να αφιχθεί ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταφοράς.

15.2 Σωματικές βλάβες

Η Volotea θα ευθύνεται για υφιστάμενες ζημιές σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού ή κάθε άλλης σωματικής βλάβης που υπέστη ο Επιβάτης, εάν το ατύχημα που προκάλεσε τον τραυματισμό συνέβη εντός του αεροσκάφους ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση των Επιβατών, σύμφωνα με τους όρους και το πεδίο εφαρμογής που προβλέπεται (i) στον Κανονισμό (ΕΕ) 2027/97 και (ii) στη Σύμβαση του Μόντρεαλ.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Volotea θα απαλλάσσεται από την ευθύνη εάν:

 • ο θάνατος, ο τραυματισμός ή κάθε άλλη σωματική βλάβη οφείλεται στην υγεία, σωματική ή πνευματική κατάσταση του Επιβάτη που προϋπήρχε της επιβίβασης των Επιβατών, ή

 • η ζημιά προκλήθηκε ή οφείλεται στην αμέλεια του Επιβάτη ή στην κατάσταση της υγείας του πριν από την επιβίβαση στην Πτήση.

Δεν έχει οριστεί οικονομικός περιορισμός για ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου του Επιβάτη. Για ζημιές μέχρι και 113.100 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα, τα οποία πρέπει να πιστοποιούνται και να αποδεικνύονται δεόντως, ο μεταφορέας δεν δύναται να αμφισβητήσει τυχόν αξιώσεις για αποζημίωση.

Μετά τα 113.100 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα, ο μεταφορέας δύναται μόνο να αμφισβητήσει μια αξίωση, εάν μπορεί να αποδείξει ότι η εν λόγω ζημιά δεν οφείλεται στην αμέλεια ή άλλη εσφαλμένη ενέργεια του ιδίου.

Το ποσό της αποζημίωσης θα καλύπτει την αποκατάσταση της ζημιάς, όπως προσδιορίζεται στα πλαίσια φιλικού διακανονισμού, σύμφωνα με την κρίση ειδικού ή κάποιου αρμόδιου δικαστηρίου.

Η Volotea θα αποζημιώνει τον Επιβάτη αποκλειστικά για εκείνο το μέρος της επανορθώσιμης ζημίας που υπερβαίνει κάθε άλλο ποσό που εισπράχθηκε από κάποιο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιο φορέα.

Η Volotea διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά τρίτων, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, κάθε δικαιώματος επιδότησης και αποζημίωσης.

H Volotea θα προβαίνει σε προκαταβολική πληρωμή της αποζημίωσης σε περιπτώσεις θανάτου, τραυματισμού ή σωματικών βλαβών που οφείλονται σε αεροπορικό ατύχημα.

 1. Η Volotea θα αποζημιώνει το άτομο που έχει δικαίωμα αποζημίωσης, όταν αυτό ταυτοποιείται, μέσω προκαταβολής για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους, αναλογικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή πρέπει να είναι τουλάχιστον 16.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ανά Επιβάτη.

 2. Η προκαταβολή θα καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την επαλήθευση της ταυτοποίησης του/των ατόμου(ων) που έχει δικαίωμα αποζημίωσης, δεν θα συνεπάγεται καμία απολύτως παραδοχή ευθύνης και θα αφαιρείται από το τελικό πληρωτέο ποσό για ευθύνη, δυνάμει της παρούσας ενότητας, αλλά δεν θα επιστρέφεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 20 της Σύμβασης του Μόντρεαλ ή εάν δεν υπήρχε δικαίωμα αποζημίωσης.

Πίσω

16. Ευθύνη για καθυστερήσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης του Επιβάτη, η Volotea θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υπέστη, εφόσον δεν είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την αποφυγή της ζημιάς ή εάν δεν μπορούσε να λάβει αυτά τα μέτρα, έως το όριο των 4.694 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων.

Πίσω

17. Ευθύνη για ζημιά στην αποσκευή

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς σε αποσκευή, θα εφαρμόζονται οι κανόνες που απορρέουν από την ισχύουσα διεθνή και εθνική νομοθεσία και, συγκεκριμένα, τον Νόμο περί Αεροναυτιλίας του 1960 και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 2027/97.

Η Volotea θα φέρει ευθύνη, σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, καθυστέρησης ή ζημιάς στην αποσκευή, έως τα 1.288 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, εάν ο Επιβάτης είχε υποβάλλει ειδική δήλωση της αξίας της αποσκευής, δύναται να απαιτήσει μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης υποβάλλοντας ειδική δήλωση.

Αναφορικά με την παραδοτέα αποσκευή, ο Μεταφορέας θα είναι υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση, αλλά μόνο για ζημιές σε χειραποσκευές που προκλήθηκαν από δικό του λάθος ή αμέλεια.

Εάν η παραδοτέα αποσκευή υποστεί ζημιά, καθυστερήσει, χαθεί ή καταστραφεί, ο Επιβάτης θα πρέπει να το αναφέρει γραπτώς στη Volotea το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 7 ημερών σε περίπτωση ζημιάς και 21 ημερών σε περίπτωση απώλειας από τότε που η αποσκευή τέθηκε στη διάθεσή του.

Πίσω

18. Πτήση που πραγματοποιήθηκε από άλλον Μεταφορέα

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2111/2005, ο Μεταφορέας θα ενημερώνει τον Επιβάτη για την ταυτότητα της Εταιρείας που πρόκειται να πραγματοποιήσει την Πτήση.

Σε ορισμ?νες περιπτ?σεις, η μεταφορ? επιβατ?ν θα μπορε? να εκτελε?ται απ? ?λλους μεταφορε?ς με τους οπο?ους η Volotea ?χει συν?ψει συμβ?σεις. Αυτ?ς οι υπηρεσ?ες θα πραγματοποιο?νται με Κοιν? Κωδικ?. Η Volotea θα ανακοιν?σει κατ? τη διαδικασ?α κρ?τησης την ταυτ?τητα της αεροπορικ?ς εταιρε?ας που θα εκτελ?σει την πτ?ση. Τις πτ?σεις με Κοιν? Κωδικ? δι?πουν οι ?ροι και προ?ποθ?σεις μεταφορ?ς της αεροπορικ?ς εταιρε?ας που τις εκτελε?. Γι' αυτ?, συνιστο?με να διαβ?σεις τους ?ρους και προ?ποθ?σεις μεταφορ?ς της εταιρε?ας που εκτελε? την πτ?ση για να ενημερωθε?ς, μεταξ? ?λλων, σχετικ? με τις διαστ?σεις αποσκευ?ν που γ?νονται αποδεκτ?ς απ? εταιρε?α που εκτελε? την πτ?ση, τον π?νακα τιμ?ν, τα χρονικ? ?ρια παρ?δοσης αποσκευ?ν, διοικητικ?ς διαδικασ?ες, καθ?ς και για τους ισχ?οντες ?ρους και προ?ποθ?σεις για ανηλ?κους επιβ?τες ? μεταφορ? ζ?ων.

Προϋποθέσεις Aegean: https://el.aegeanair.com/oroi-kai-gnostopoiiseis/oroi-kai-gnostopoiiseis/

Πίσω

19. Γενικές διατάξεις

Μόλις πραγματοποιηθεί κράτηση στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας μας, ο Επιβάτης και η Volotea συνάπτουν μια δεσμευτική σύμβαση που θα διέπεται από τους παρόντες Όρους. Τα στοιχεία της κράτησης, μαζί με τον σύνδεσμο στους παρόντες Όρους θα προωθούνται μέσω email, ώστε να αποθηκεύονται από τον Επιβάτη σε ηλεκτρονική μορφή.

Κανένας πράκτορας, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Μεταφορέα δεν έχει την εξουσιοδότηση αλλαγής, τροποποίησης ή ακύρωσης καμίας εκ των διατάξεων των παρόντων Γενικών όρων.

Εάν κάποιος από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας δηλωθεί παράνομος ή άκυρος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν έγκυροι.

Πίσω

20. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Μεταφοράς  , η σύμβαση μεταφοράς που συνάψατε με τη Volotea και  διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο, εκτός και αν οποιοσδήποτε άλλος κανονισμός ή συμφωνία επιβάλλει κάτι διαφορετικό με επιτακτικό τρόπο επί των παρόντων Γενικών Όρων Μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ασκήσετε ένα ένδικο μέσο ως καταναλωτής, οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τη σύμβαση μεταφοράς σας με τη Volotea μπορεί να εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του καταναλωτή, ή στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τη σύμβαση μεταφοράς σας με τη Volotea και τους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς  θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Βαρκελώνης (Ισπανία).

Πίσω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Ταξιδιωτικά έγγραφα

Ταξίδια Τεκμηρίωσης

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να ταξιδέψω;

Κάθε επιβάτης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι έχει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Volotea, καθώς και με εκείνες της υπηρεσίας μετανάστευσης και των αρχών σε κάθε προορισμό. Λάβετε υπόψη ότι:

 • Όλοι οι επιβάτες πρέπει να φέρουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των μωρών και των ανηλίκων.

 • Τα διαβατήρια για ταξίδια εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πρέπει να είναι έγκυρα για όλο το διάστημα της προβλεπόμενης διαμονής σας.

 • Παιδιά ή μωρά που χρειάζονται βίζα θα πρέπει να ταξιδεύουν με ενήλικα που θα εμφανίζεται στη φωτογραφία της βίζα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς, οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν έγκυρο διαβατήριο (και βίζα, εάν είναι αναγκαίο) ή εθνικό έγγραφο ταυτότητας (εθνικό δελτίο ταυτότητας) που έχουν εκδοθεί από χώρα-μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ για όλες τις διαδρομές. Οι επιβάτες θα είναι υπεύθυνοι για κάθε πρόστιμο, ποινή ή έξοδο που ενδέχεται να προκύψει από τη μη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση.

Οι υπήκοοι χωρών που είναι μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν μπορούν να ταξιδέψουν εντός της Ζώνης Σένγκεν μόνο με έγκυρο εθνικό δελτίο ταυτότητας. Οι χώρες μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν είναι οι εξής: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Σλοβενία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σουηδία και Ελβετία.

Τα στοιχεία στα ταξιδιωτικά έγγραφα για τους επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των μωρών) πρέπει να εισάγονται στο κατά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού check-in.

Για όλες τις πτήσεις, οι επιβάτες πρέπει να επιδεικνύουν το έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και την κάρτα επιβίβασής τους στο σημείο ελέγχου ασφαλείας του αεροδρομίου και στην πύλη επιβίβασης.

Τα μόνα ταξιδιωτικά έγγραφα που δέχεται η Volotea είναι:

 • Έγκυρο διαβατήριο.

 • Έγκυρο εθνικό δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε από μέλος της ΕΕ ή μέλος της Συμφωνίας Σένγκεν. Αυτές οι χώρες είναι: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Σλοβενία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ρουμανία, Σουηδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.

 • Έγκυρο ισπανικό οικογενειακό μητρώο (για Ισπανούς ανήλικους κάτω των 14 ετών που ταξιδεύουν με τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους, σε πτήσεις εσωτερικού στην Ισπανία).

 • Έγκυρο «Certificato Di Nascita» (ιταλικό πιστοποιητικό γέννησης) με φωτογραφία (ανήλικοι κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους σε πτήσεις εσωτερικού στην Ιταλία).

 • Έγκυρο συλλογικό διαβατήριο που εκδόθηκε από χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ.

 • Για πτήσεις εσωτερικού στην Ιταλία, τα ισοδύναμα έγγραφα ταυτότητας βάσει του ΠΔ [Decreto del Presidente della Republica, Προεδρικό Διάταγμα] αριθ. 445/2000, της 28ης Δεκεμβρίου 2000.

 • Για πτήσεις εσωτερικού στην Ισπανία, έγκυρη άδεια οδήγησης που εκδόθηκε στην Ισπανία ή ισπανική άδεια διαμονής, ή από ένα από τα κράτη της ζώνης Σένγκεν.

 • Kinderausweis ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδόθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση για παιδιά από τη Γερμανία κάτω των 10 ετών.

 • Ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδόθηκε με βάση το περιεχόμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων. Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο πρέπει να εκδοθεί από την κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 28(1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1951, γίνεται δεκτό ως έγκυρο διαβατήριο.

Ταξιδιωτικό έγγραφο με βάση το περιεχόμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο πρέπει να εκδοθεί από ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη βάσει όσων προβλέπονται στο άρθρο 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τα παιδιά;

Από τις 26 Ιουνίου 2012 για ταξίδια από ή προς την Ευρώπη, όλοι οι Ευρωπαίοι υπήκοοι που είναι ανήλικοι πρέπει να διαθέτουν προσωπικό έγγραφο ταυτότητας (διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, ανάλογα με τον προορισμό). Από αυτή την ημερομηνία και στο εξής, οι ανήλικοι δεν μπορούν πλέον να συμπεριλαμβάνονται στο διαβατήριο των γονέων τους. Τα διαβατήρια ισχύουν μόνο για τους κατόχους τους και κάθε ανήλικος που προστίθεται στο έγγραφο θα πρέπει να έχει το δικό του διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων της χώρας σας.

Γαλλικά δρομολόγια

Οι Γάλλοι ανήλικοι κάτω των 18 ετών πρέπει να ταξιδεύουν με: (i) διαβατήριο ή (ii) δελτίο ταυτότητας (εάν η χώρα προορισμού τους δεν απαιτεί διαβατήριο).

Από τις 15 Ιανουαρίου 2017, κάθε ανήλικος Γάλλος επιβάτης, ασυνόδευτος από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες του, πρέπει να προσκομίζει ταξιδιωτική άδεια δεόντως υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες του, συμπληρωματικά με το γαλλικό διαβατήριο σε ισχύ ή το γαλλικό δελτίο ταυτότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεθνείς πτήσεις, καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού ταυτότητας (ή που έχει λήξει το πολύ πριν από 5 έτη) των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων που έχουν υπογράψει το εν λόγω έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσαι να επικοινωνήσεις με την σχετική αρμόδια Γαλλική αρχή.

Το οικογενειακό μητρώο δεν αποτελεί έγκυρο έγγραφο ταυτότητας για τους Γάλλους υπηκόους που είναι ανήλικοι. Επομένως, οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να πετάξουν με αεροπλάνο, ακόμα και εντός Γαλλίας, χωρίς εθνικό δελτίο ταυτότητας.

Ιταλικά δρομολόγια

Οι Ιταλοί ανήλικοι κάτω των 14 ετών μπορούν να πετάξουν μόνο δεόντως συνοδευόμενοι και με έναν από τους ακόλουθους τύπους ταυτοποίησης:

 • Ατομικό ιταλικό δελτίο ταυτότητας (πτήσεις εσωτερικού), το οποίο θα πρέπει να ισχύει «per l'spatrio (για εκπατρισμό)» για πτήσεις εξωτερικού.

 • Ιταλικό διαβατήριο (πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού).

 • Για πτήσεις εξωτερικού και μαζί με το ατομικό ιταλικό δελτίο ταυτότητας που πρέπει να ισχύει για πτήσεις εξωτερικού ή ένα έγκυρο ιταλικό διαβατήριο, κάθε ανήλικος κάτω των 14 ετών που δεν συνοδεύεται από τους γονείς του ή τους νόμιμους κηδεμόνες του θα πρέπει να φέρει μαζί του ταξιδιωτικό έγγραφο («Dichiarazione di Acompagno») στο οποίο θα δηλώνεται η ταυτότητα του συνοδού και το οποίο θα πρέπει να επικυρωθεί από την αντίστοιχη ιταλική τοπική αρχή («Questura local»). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην αντίστοιχη ιταλική τοπική αρχή.

Ισπανικά δρομολόγια

Οι Ισπανοί ανήλικοι κάτω των 14 ετών εξαιρούνται από την υποχρέωση απόδειξης της ταυτότητάς τους για πτήσεις εσωτερικού στην Ισπανία, όπου η ταυτότητά τους αναφέρεται στην κράτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το άτομο που ταξιδεύει θα πρέπει να ταυτοποιείται δεόντως και να έχει την πλήρη ευθύνη των ανηλίκων. Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών όσον αφορά την ταυτότητα των ανηλίκων αυτών ή των συνοδών τους, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Εάν ταξιδεύουν με έναν γονέα, το οικογενειακό βιβλιάριο.

 • Αν το άτομο που συνοδεύει τον ανήλικο δεν είναι ένας από τους γονείς ή νόμιμος κηδεμόνας, ο ανήλικος θα πρέπει να επιδείξει έγγραφο πιστοποιημένο από αστυνομικό τμήμα (μέσω της εμφάνισης των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα) στο όνομα του ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για τη φύλαξή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο του ατόμου αυτού.

Για πτήσεις εξωτερικού (ΕΕ ή άλλες χώρες), όλοι οι ανήλικοι (είτε συνοδεύονται είτε όχι και ανεξάρτητα από την ηλικία τους) θα πρέπει να επιδεικνύουν το εθνικό δελτίο ταυτότητάς τους ή έγκυρο διαβατήριο, ανάλογα με τον προορισμό τους. Εάν ταξιδεύουν μόνοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο (πιστοποιημένο από αστυνομικό διευθυντή, πολιτοφυλακή, δικαστήριο, συμβολαιογράφο ή δήμαρχο). Επιπλέον, θα πρέπει όλοι να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της χώρας προς την οποία ταξιδεύουν.

Κροατικά δρομολόγια

Παιδιά μεταξύ 14 και 18 ετών, τα οποία ταξιδεύουν από ή προς την Κροατία, χωρίς γονείς ή νόμιμο κηδεμόνα πρέπει να φέρουν μαζί τους: (i) έγκυρο διαβατήριο ή (ii) εθνικό δελτίο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, μαζί με μια γραπτή άδεια υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες. Η άδεια αυτή θα πρέπει να πιστοποιηθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Κροατίας ή τις τοπικές αρχές. Διαφορετικά, απαιτείται επίσημη μετάφραση στα κροατικά.

Ελληνικά δρομολόγια

Οι Έλληνες ανήλικοι κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν από την Ελλάδα χωρίς τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους πρέπει να φέρουν μαζί τους: (i) έγκυρο διαβατήριο ή (ii) εθνικό δελτίο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, μαζί με μια γραπτή άδεια υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες. Η άδεια αυτή πρέπει να πιστοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία.

Σε κάθε περίπτωση, θα τους ζητηθεί να αποδείξουν την ηλικία τους. Επομένως, θα πρέπει να προσκομίσουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα στην πύλη επιβίβασης.

Πίσω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Κανονισμοί επικίνδυνων αντικειμένων

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αντικείμενα που μπορείτε να μεταφέρετε στο αεροσκάφος ή να κάνετε check in για μεταφορά στον χώρο αποσκευών ή με το πού πρέπει να μεταφέρονται συγκεκριμένα αντικείμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν ταξιδέψετε ή ρωτήστε μας στο γραφείο πώλησης εισιτηρίων ή στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο.

Παρακαλούμε κατεβάστε τον οδηγό μας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τον κατάλογο με τα απαγορευμένα αντικείμενα επί του αεροσκάφους.

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΌΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΌΠΛΑ

Τα πιστόλια, αυτόματα όπλα, πυρομαχικά, σφαίρες, (καθώς και άσφαιρα φυσίγγια), καψούλια πιστολιών, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, καπνογόνα και βεγγαλικά δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στα αεροσκάφη της Volotea, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Τα αθλητικά και αγωνιστικά όπλα που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο και τα πυρομαχικά τους επιτρέπεται να μεταφέρονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι συσκευασμένα με ασφάλεια. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω ειδικές προϋποθέσεις και να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να μας ενημερώσετε ότι θα ταξιδέψετε με πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικά.

Όλοι οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν με πυροβόλα όπλα ή πυρομαχικά θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα: έγγραφα και άδειες, άδειες εξαγωγής/εισαγωγής και έγκριση από τις τοπικές και εθνικές αρχές.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένοι τύποι πυροβόλων όπλων δεν επιτρέπονται σε συγκεκριμένες χώρες και ότι η Volotea δεν μπορεί να αποδεχθεί τα πυροβόλα όπλα για μεταφορά προς και εντός των χωρών αυτών. Οι επιβάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις (α) - (γ) είναι ορθές και ενημερωμένες για οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο/όπλα ή πυρομαχικά. Οι επιβάτες θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο).

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι θα φτάσετε στο γκισέ παράδοσης αποσκευών τουλάχιστον 90 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης σας προκειμένου να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Εάν φτάσετε μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί να πετάξετε.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι επιτρέπονται τα παρακάτω είδη πυροβόλων όπλων: Αθλητικές καραμπίνες με κάννες μεγαλύτερες από 60 εκατοστά. Αθλητικά τουφέκια (καθώς και αεροβόλα) οποιουδήποτε διαµετρήµατος, αλλά όχι ημιαυτόματα όπλα με διαμέτρημα πάνω από .22. Αθλητικά όπλα μίας βολής με διαμέτρημα .22 ή λιγότερο. Οποιοδήποτε τουφέκι και πιστόλι με διαμέτρημα .22 ή λιγότερο.

Τα πυροβόλα όπλα πρέπει να αδειάζονται και να συσκευάζονται σωστά σε κατάλληλη θήκη όπλου. Κάθε επιβάτης επιτρέπεται να έχει μαζί του πυρομαχικά με βάρος έως και 5 κιλά τα οποία πρέπει να είναι επίσης κατάλληλα συσκευασμένα, κατά προτίμηση στη συσκευασία που παρέχει ο κατασκευαστής και πάντα ξεχωριστά από το πυροβόλο όπλο. Απαγορεύεται η μεταφορά πυρομαχικών με εκρηκτικά ή εμπρηστικά βλήματα.

Εάν ταξιδεύετε με αθλητικά ή αγωνιστικά πυροβόλα όπλα πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών ή να συνοδεύεστε από άτομο πάνω από 18 ετών. Εάν επιθυμείτε να ταξιδέψετε με αθλητικά ή αγωνιστικά πυροβόλα όπλα, τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση αθλητικού εξοπλισμού ανά πυροβόλο όπλο και ανά πτήση.

Η μεταφορά πυροβόλων όπλων προς ή από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών απαγορεύεται.

Πίσω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : Επιβάτες με Μειωμένη Κινητικότητα (ΕΜΚ)

Στο πλαίσιο των αερομεταφορών, η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει τον Επιβάτη με Μειωμένη Κινητικότητα (ΕΜΚ) ή το άτομο με αναπηρία ως «οποιοδήποτε πρόσωπο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού» (άρθρο 2α, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/06).

Η υπηρεσία βοήθειας στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, που μπορεί ζητηθεί από την ενότητα ειδικής βοήθειας, απευθύνεται σε επιβάτες που:

 • Χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο
 • Έχουν προβλήματα όρασης
 • Έχουν νοητική υστέρηση
 • Είναι βαρήκοοι ή έχουν προβλήματα ακοής
 • Ταξιδεύουν με σκύλο συνοδείας

 Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν. 

Είδη υπηρεσιών αναπηρικού αμαξιδίου και εξοπλισμός για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα

Υπάρχουν τρία είδη υπηρεσιών αναπηρικού αμαξιδίου. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε το είδος βοήθειας που θα χρειαστείτε όταν ζητήσετε αυτήν την υπηρεσία:

 • WCHR: (Το «R» σημαίνει «ράμπα») Ο επιβάτης μπορεί να ανέβει, να κατέβει τα σκαλοπάτια του αεροπλάνου και να φτάσει στη θέση του χωρίς βοήθεια, αλλά χρειάζεται το αναπηρικό αμαξίδιο για να καλύψει την απόσταση από το γκισέ παράδοσης αποσκευών ως το σημείο που βρίσκεται το αεροπλάνο και αντίστροφα.
   
 • WCHS: (Το «S» σημαίνει «σκαλοπάτια») Ο επιβάτης δεν μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις περπατώντας, ούτε να ανέβει ή κατέβει τα σκαλοπάτια του αεροσκάφους αλλά, αφού επιβιβαστεί, μπορεί να φτάσει έως τη θέση του χωρίς βοήθεια.

 

 • WCHC: (Το «C» σημαίνει «θέση καμπίνας») Ο επιβάτης δεν μπορεί να κινηθεί στον χώρο χωρίς βοήθεια και πρέπει να μεταφερθεί από το γκισέ παράδοσης αποσκευών έως τη θέση του στο αεροσκάφος.

 

Είναι σημαντικό να προσδιορίσετε με ακρίβεια ποιο από τα τρία είδη βοήθειας χρειάζεστε όταν κάνετε την κράτηση της υπηρεσίας αμαξιδίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την απαραίτητη βοήθεια. 

Μπορούν να μεταφερθούν έως δύο βοηθήματα κινητικότητας και ιατρικού εξοπλισμού: αναπηρικές καρέκλες,πατερίτσες ή άλλος ορθοπεδικός εξοπλισμός. Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις μεταφοράς ηλεκτρικών αμαξιδίων περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 14.3 των Όρων Μεταφοράς συσκευών με μπαταρίες λιθίου και στο Παράρτημα III του Κανονισμού Επικίνδυνων Αντικειμένων.

Προκειμένου να εγγυηθούμε την τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας του πληρώματος, η Volotea μπορεί να δεχθεί έως και 2 ασυνόδευτους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. 

Τα άτομα με λειτουργική διαφορετικότητα που έχουν ανάγκη από βοήθεια πρέπει να ταξιδεύουν υποχρεωτικά με συνοδό αν δεν είναι σε θέση να ταξιδέψουν αυτόνομα. 

Στην πράξη, ένα άτομο θεωρείται αυτόνομο αν μπορεί να:

 • Λύσει τη ζώνη του καθίσματός του, να σηκωθεί από τη θέση του και να φτάσει έως την έξοδο κινδύνου χωρίς βοήθεια και
 • Να προμηθευτεί και να προσαρμόσει ένα σωσίβιο και
 • Να φορέσει μια μάσκα οξυγόνου χωρίς βοήθεια και
 • Να κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης, καθώς και όλες τις συμβουλές και οδηγίες που θα δοθούν από το πλήρωμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Volotea μπορεί να θέσει έναν αρτιμελή συνοδό ως προϋπόθεση μεταφοράς επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Επιβάτης που, λόγω νοητικής υστέρησης, δεν μπορεί να κατανοήσει ή να ανταποκριθεί κατάλληλα στις οδηγίες ασφαλείας που δίνονται από το πλήρωμα της Volotea.
 • Επιβάτης με κινητική ανεπάρκεια τόσο υψηλού βαθμού που δεν του επιτρέπει να προβεί αυτόνομα στην εκκένωση του αεροσκάφους.
 • Επιβάτης με υψηλή ακουστική ή οπτική ανεπάρκεια που δεν του επιτρέπει να επικοινωνήσει με το πλήρωμα της Volotea, τόσο για τη σωστή μετάδοση των οδηγιών ασφαλείας που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισμούς, όσο και για την αυτόνομη εκκένωση του αεροσκάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αν απαιτείται συνοδός, το άτομο αυτό πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών, διατεθειμένο και ικανό να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας και να παράσχει πρακτική βοήθεια στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Περιορισμοί και απαγορεύσεις ασφαλείας

Οι θέσεις για ΕΜΚ (Επιβάτες με Μειωμένη Κινητικότητα) είναι περιορισμένες, ανάλογα με το αεροσκάφος που εκτελεί την πτήση. Οι επιτρεπόμενοι EMK μπορεί να κυμαίνονται από 12 έως 18, ανάλογα με τη διαρρύθμιση του αεροσκάφους και σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Ο μέγιστος αριθμός ασυνόδευτων επιβατών με μειωμένη κινητικότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2. 

Αυτά τα όρια μπορεί να επεκταθούν ανάλογα με τις περιστάσεις και πάντα με τη ρητή άδεια της Volotea. Αν ο αριθμός των ΕΜΚ καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των επιβατών του αεροσκάφους, αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να τους παράσχουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 Αν υφίστανται λειτουργικοί περιορισμοί όπως, για παράδειγμα, μία πόρτα καμπίνας εκτός λειτουργίας, ο μέγιστος αριθμός επιβατών με μειωμένη κινητικότητα που επιτρέπεται στο αεροσκάφος θα μειώνεται κατά 50% σε σχέση με τους γενικούς περιορισμούς κάθε στόλου. 

Οι θέσεις για τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα είναι κατά προτίμηση δίπλα σε παράθυρο.

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των βοηθημάτων κίνησης στους χώρους μεταφοράς φορτίου των αεροσκαφών του στόλου μας είναι οι παρακάτω:

Boeing 717 Airbus 319 Airbus 320
Ύψος 75cm 1,42m 1,43m
Πλάτος 1,3m 1,817m 1,82m
Μήκος 2,83m 2m 2m
Βάρος 150kg 150kg 150kg

Αν το βοήθημα κίνησης δεν συμμορφώνεται με τις επιτρεπόμενες διαστάσεις (αφού ρυθμιστεί ή αποσυναρμολογηθεί), οι ΕΜΚ θα πρέπει να ταξιδέψουν με εναλλακτικό βοήθημα κίνησης (π.χ. χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο) που συμμορφώνεται με τις παραπάνω διαστάσεις.

Όλα τα αεροσκάφη μας διαθέτουν θέσεις με πτυσσόμενους βραχίονες που διευκολύνουν την πρόσβασή σας στην θέση σας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε βοηθητικά αξεσουάρ εν πτήσει, όπως ανυψωτικά μαξιλάρια για τη θέση.

Σας πληροφορούμε ότι, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα δεν μπορούν να επιλέξουν ούτε να καθίσουν σε θέσεις με άμεση πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου ή θέσεις όπου η παρουσία τους μπορεί να:

  • Εμποδίσει την εκπλήρωση των καθηκόντων του πληρώματος
  • Παρεμποδίσει την πρόσβαση στον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης
  • Εμποδίσει την εκκένωση του αεροσκάφους σε περίπτωση κινδύνου.
  •  

Φορεία 

Η Volotea δεν μπορεί να δεχθεί επιβάτες που χρειάζονται φορείο για να ταξιδέψουν. 

Συμπυκνωτές οξυγόνου 

Οι συμπυκνωτές οξυγόνου που χρησιμοποιούν μπαταρίες ή ηλεκτρική ενέργεια επιτρέπονται, εφόσον δεν περιέχουν οξυγόνο και δεν συνεπάγονται κανενός είδους χημική αντίδραση. Οι συσκευές αυτές φιλτράρουν και συμπυκνώνουν την ποσότητα οξυγόνου της ατμόσφαιρας. Μέσα στο αεροσκάφος μπορούν να λειτουργούν μόνο με μπαταρίες. 

Μεταφορά οξυγόνου στο αεροσκάφος 

Η Volotea δεν παρέχει ιατρικό οξυγόνο στους επιβάτες μέσα στο αεροσκάφος. Αν απαιτείται μεταφορά οξυγόνου, αυτή πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η φιάλη μεταφοράς οξυγόνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 κιλά. Το υγρό οξυγόνο απαγορεύεται.
 • Απαιτείται έγκριση από τη Volotea τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, για την οποία θα ζητηθεί πιστοποιητικό γιατρού που θα δηλώνει ότι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς τού επιτρέπει να ταξιδέψει.
 • Η χρήση οξυγόνου μέσα στο αεροσκάφος απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η μεταφορά του.
 • Ο επιβάτης πρέπει να συμπληρώσει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης στο αεροδρόμιο. 

Σημαντική σημείωση: Η χρήση οξυγόνου μέσα στο αεροσκάφος απαγορεύεται. Η χρήση συμπυκνωτών οξυγόνου (POC) επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με δικές τους μπαταρίες. 

Κράτηση

Στη Volotea θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να καλύψουμε τις ανάγκες των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα (ΕΜΚ) στις πτήσεις μας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την υγεία και ασφάλεια των υπόλοιπων επιβατών μας. Γι' αυτό, οι κρατήσεις για την υπηρεσία βοήθειας που προσφέρουμε πρέπει να γίνονται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες (48 ώρες) πριν την ημερομηνία αναχώρησης. 

Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν στην ενότητα «Ειδική βοήθεια» του ιστότοπού μας ή τηλεφωνώντας στο (+34) 93 12 25 224, χωρίς χρέωση για κλήσεις εκτός Ισπανίας, Ιταλίας και Γαλλίας.

Οι περισσότερες ειδικές υπηρεσίες απαιτούν το check-in να γίνεται τουλάχιστον δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης. 

Η Volotea μπορεί να αρνηθεί την έγκριση μιας κράτησης επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα ή την επιβίβασή του:

 1. Προκειμένου να τηρήσει τις προϋποθέσεις ασφαλείας που ορίζει η διεθνής, εθνική ή τοπική νομοθεσία ή προκειμένου να τηρήσει τις προϋποθέσεις ασφαλείας που ορίζει η αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού αερομεταφορέα της Volotea.
 2. Αν κάποιος επιβάτης αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια. Ο προσδιορισμός του άμεσου κινδύνου θα βασιστεί στη φύση, τη διάρκεια και το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και στις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των άλλων.
 3. Αν το αεροσκάφος ή οι πόρτες του έχουν διαστάσεις που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την επιβίβαση ή μεταφορά του επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα. 

Επιβίβαση 

Ο στόλος μας έχει προσαρμοστεί για τη μεταφορά επιβατών με ειδικές ανάγκες και, εκτός εάν τίθεται ζήτημα διαστάσεων, τα αεροσκάφη είναι προετοιμασμένα να πραγματοποιήσουν τους πιο ευέλικτους τρόπους επιβίβασης και αποβίβασης: με σκάλα, φυσούνα, ανελκυστήρα ή «ambulift».

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 10.2 Επιβίβαση και βοήθεια επιβατών με μειωμένη κινητικότητα.

Κατά την πτήση

Αν έχετε μειωμένη όραση ή ακοή, ενημερώστε το πλήρωμα καμπίνας έτσι ώστε να μπορέσει να σας προσφέρει μια καλύτερη εξυπηρέτηση κατά την πτήση.

Σας συμβουλεύουμε να ταξιδέψετε με δικό σας συνοδό αν χρειάζεστε βοήθεια για να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να φάτε
 • Να πάρετε φάρμακα
 • Να σηκωθείτε ή να καθίσετε στη θέση του αεροπλάνου
 • Να φτάσετε έως την έξοδο κινδύνου χωρίς βοήθεια
 • Να επικοινωνήσετε με το πλήρωμα για ζητήματα ασφαλείας
 • Να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας
 • Να εντοπίσετε και να φορέσετε το σωσίβιο
 • Να τοποθετήσετε στο πρόσωπό σας τη μάσκα οξυγόνου

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο επιβάτης με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να αναλάβει:

 • Την προσωπική του εξυπηρέτηση κατά την πτήση. Για παράδειγμα, το να φάει ή να πάρει κάποιο φάρμακο
 • Την προσωπική του εξυπηρέτηση στην τουαλέτα
 • Τις ανάγκες του σκύλου συνοδείας

Όταν το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του, το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να σας βοηθήσει να:

 • Βρείτε τη θέση σας και να εξοικειωθείτε με αυτήν και τον χώρο που την περιβάλλει
 • Φυλάξετε και να πάρετε τις χειραποσκευές σας
 • Μετακινηθείτε μεταξύ της θέσης σας και της τουαλέτας
 • Ανοίξετε οποιαδήποτε συσκευασία φαγητού κατά την πτήση, αναγνωρίσετε τις τροφές και τη θέση τους στο δίσκο

Μετά από την πτήση

Η υπηρεσία βοήθειας είναι επίσης διαθέσιμη και στο αεροδρόμιο προορισμού σας.

 • Ο βοηθός σας θα σας συναντήσει στο αεροσκάφος και θα σας βοηθήσει να μετακινηθείτε από τη θέση σας ή την έξοδο του αεροσκάφους έως το αναπηρικό αμαξίδιο. Για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε χωρίς πρόβλημα, κανονικά πρώτα αποβιβάζονται οι υπόλοιποι επιβάτες του αεροσκάφους.
 • Αφού αποβιβαστείτε, ο βοηθός θα σας συνοδεύσει για να διασχίσετε τον τερματικό σταθμό αφίξεων έως το επόμενο μέσο μεταφοράς σας.
Πίσω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Επιβάτες στα δρομολόγια εδαφικής συνέχειας (PSO)

Οι κάτοικοι της Περιφέρειας της Σαρδηνίας που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση κατά την αγορά αεροπορικού εισιτηρίου από/προς Κάλιαρι, Όλμπια ή Αλγκέρο για να ταξιδέψουν προς Μιλάνο Λινάτε ή Ρώμη Φιουμιτσίνο, μεταξύ άλλων παροχών.


Όλες αυτές οι παροχές, η περιγραφή των ναύλων και οι ειδικοί όροι που ισχύουν για τους επιβάτες και τις ομάδες που ταξιδεύουν σε αυτά τα δρομολόγια περιγράφονται εδώ.

Πίσω